หลักสูตร "Process Improvement with Lean Thinking"

DMAIC

ชื่อหลักสูตร (Course Title) : “Process Improvement with Lean Thinking”

กลุ่มเป้าหมาย (Target Participants) : พนักงาน / หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 40 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวคิดลีน (Process Improvement with Lean Thinking) คือ การมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality)

house

ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่งมอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Training Objectives) :

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และเครื่องมือ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

เนื้อหาสาระ / ประเด็นที่จะสอน (Contents / Topics) :

1.ทำไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ?

2.วิถีการทำงานแบบโตโยต้า (Toyota Way) ต้นกำเนิดแนวคิด Lean

3.หลักการพื้นฐานของลีน 5 ประการ

Lean-Principles

4.กรอบคิด Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน

DMAIC

5.การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการทำงาน

6.การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes

8 Waste

7.การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H

5W1H

8.เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS”

ECRS

เทคนิควิธีการฝึกอบรม (Training Methods) :

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง

  1. Training and Group Coaching ที่เน้นการใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนด้วยตนเอง
  2. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
  3. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม (Time) : ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น

ชื่อวิทยากรผู้สอน (Trainer) :

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากรและที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Mobile : 086-7771833

timetable