หลักสูตร "Systems Problem Solving and Decision Making"

child Head.Children Learn to think

ชื่อหลักสูตร (Course Title) : “Systems Problem Solving and Decision Making”

กลุ่มเป้าหมาย (Target Participants) : ผู้จัดการ และผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น

  1. “สถานการณ์ที่เป็นปัญหา”
  2. “สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ”

จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Training Objectives) :

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดเพื่อประเมินสถานการณ์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการตัดสินใจ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

กรอบความคิดของหลักสูตร :

SPSDM

เนื้อหาสาระ / ประเด็นที่จะสอน (Contents / Topics) :

1.การประเมินสถานการณ์ (Situation Analysis)

2.ทักษะการคิด และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Slide1

3.การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา โดยใช้ “PIPE Model”

pipe

4.การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้ “Why-Why Analysis”

5.การตัดสินใจแบบที่ 1 : การตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยใช้ “Criteria Rating”

6.การตัดสินใจแบบที่ 2 : การตัดสินใจเหาคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ โดยใช้ “Optimization Model”

เทคนิควิธีการฝึกอบรม (Training Methods) :

  1. บรรยาย 40%
  2. เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case Study) และการทำ Workshop 60%

ระยะเวลาฝึกอบรม (Time) : ระยะเวลา 2 วันต่อรุ่น

ชื่อวิทยากรผู้สอน (Trainer) :

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากรและที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Mobile : 086-7771833

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *