Five Force Analysis

Screen Shot 2558-06-10 at 1.38.28 PM

Five Force Analysis

Michael E. Porter กูรูทางด้านกลยุทธ์การแข่งขัน ผู้เขียนหนังสือชื่อดัง “Competitive Advantage” ได้นำเสนอ Model ในการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน ว่าประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อการแข่งขัน คือ

1. แรงกดดันจากการแข่งขันกับคู่แข่งขันในปัจจุบัน

2. แรงกดดันจากอำนาจต่อรองของลูกค้า (Customer)

3. แรงกดดันจากอำนาจต่อรองของผู้จำหน่าย (Supplier)

4. แรงกดดันจากการคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่

5. แรงกดดันจากการคุกคามของสินค้าทดแทน

ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  องค์กรจำเป็นต้องวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน เพื่อที่จะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

“นายเรียนรู้”

บุญเลิศ คณาธนสาร

https://nairienroo.wordpress.com/about/

boo

Posted in Management Frameworks and Tools and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *