ปรากฏการณ์ "Snowball" การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ

Reinforcing-Word-of-Mouth-Sales

เหตุใด “Word of Mouth” จึงนับเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง ?

จุดเริ่มต้นอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าพึงพอใจก็จะช่วยกันบอกต่อ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น และถ้าสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้ ก็จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบไปก็เหมือนปรากฏการณ์ “Snowball” ที่ลูกหิมะขนาดเล็ก ๆ เมื่อกลิ้งลงมาตามภูเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่เห็นในรูป ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานของวิธีคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ที่เราเรียกรูปแบบนี้ว่า “Reinforcing Loop”

ในทางกลับกันหากไม่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้ เกิดของเสีย ก็จะทำให้ความพึงพอใจลูกค้าลดลง การบอกต่อก็ลดลง ส่งผลให้ยอดขายลดลงตามไปด้วย

จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เสมอ

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Systems Thinking” และ “วิทยากร Analytical Thinking”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in Thinking and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *