"Just-in-time : JIT"เสาหลักแรกของ Lean Management

just-in-time-

Just-in-time : JIT คือ สถานะในอุดมคติที่มีการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่

  • ทำเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าสั่งเท่านั้น
  • ทำให้เสร็จภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
  • ทำในปริมาณที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น

เพราะฉะนั้นการออกแบบกระบวนการไหลของสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบ ไปผ่านขั้นตอนการแปรรูปต่าง ๆ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ จนไปถึงกระบวนการบรรจุหีบห่อ และส่งมอบสินค้า จะต้องมีจังหวะที่สอดประสานกัน เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง ไม่มีจุดคอขวด (Bottleneck) ที่ทำให้กระบวนการชะงักงัน

สภาวะในอุดมคติของ JIT คือ การไหลแบบทีละชิ้น One-piece Flow โดยที่ลูกค้าที่อยู่ปลายทางจะทำการดึงสินค้าออกจากระบบ แล้วจึงค่อยผลิตสินค้าเติม ซึ่งเรียกว่าระบบแบบดึง (Pull System) นั่นเอง

หากนึกถึงภาพให้ใกล้ตัวก็จะเหมือนระบบการดึงสินค้าในตู้แช่เครื่องดื่มใน 7-Eleven นั่นเอง

tumblr_np8kwtqIZs1qdbofgo1_500

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Lean” และ “ที่ปรึกษา Lean”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN, Process Improvement and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *