Scenario Analysis ฉายภาพให้เห็นก่อนตัดสินใจ

piece-of-the-puzzle

การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฉายภาพที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้ คือ Scenario Analysis

ขั้นตอนในการทำ Scenario Analysis จะเริ่มต้นจาก

  1. การรวบรวมข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
  2. พิจารณาถึงความแน่นอน ความไม่แน่นอน และแนวโน้ม ของแต่ละปัจจัย
  3. สร้างแบบจำลองสถานการณ์ ในกรณีต่าง ๆ ที่เป็นไปได้
  4. ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจที่จะเกิดขึ้นของแต่ละสถานการณ์
  5. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของแต่ละสถานการณ์

ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจ วางแผนดำเนินการ และเตรียมแผนป้องกันความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Systems Thinking” และ “วิทยากร Analytical Thinking”

“วิทยากร Problem Solving”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in Decision Making, Management Frameworks and Tools, Thinking and tagged , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *