พื้นฐานการบริหารงานแบบลีน

Lean-Principles

ในการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) นั้นมีพื้นฐานหลักอยู่ด้วยกัน 5 ประการ คือ

  1. Define Value – กำหนดคุณค่าของสินค้า จากมุมมองของลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก
  2. Map Value Stream – การสร้างแผนผังสายธารคุณค่าในปัจจุบัน และอนาคตในสิ่งที่อยากเห็น หาทางขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  3. Create Flow – สร้างให้เกิดการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางการไหลของงานในสายการผลิต
  4. Establish Pull – สร้างระบบการผลิตแบบดึง
  5. Pursuit Perfection – มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ กำจัดความสูญเปล่า และเพิ่มคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Lean” และ “ที่ปรึกษา Lean”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *