ทุกระบบล้วนมีจุดอ่อน Theory of Constraints

lean-theory-of-constraints-methodology

ทฤษฏีข้อจำกัด (Theory of Constraints : TOC) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Goldratt

หลักการสำคัญของ  TOC คือ

  • ทุก ๆ ระบบเปรียบเหมือนห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงกัน
  • ในแต่ละห่วงโซ่จะประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อที่มีความสามารถแตกต่างกันไป
  • จะมีห่วงโซ่อยู่ห่วงหนึ่งที่อ่อนแอที่สุด เรียกว่า Weakest Link
  • Weakest Link จะเป็นข้อจำกัด (Constraint)  ของความสามารถทั้งระบบ

เปรียบไป Weakest Link ก็คือ จุดคอขวด Bottleneck ของกระบวนการนั่นเอง

แนวคิดการบริหารจุดคอขวดให้เต็มประสิทธิภาพ คือ Drum-Buffer-Rope

  • Drum คือ การกำหนดให้อัตราการผลิตเป็นไปตามอัตราการผลิตของคอขวด
  • Buffer คือ การเตรียมชิ้นงานจำนวนหนึ่งให้พร้อมที่จะป้อนเข้ากระบวนการคอขวด
  • Rope คือ กลไกการดึงวัตถุดิบเข้าสู่ระบบตามจำนวนชิ้นงานที่กระบวนการคอขวดได้ใช้ไป

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ ที่ปรึกษา “LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Posted in LEAN, Process Improvement and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *