จาก "จำเลยของสังคม" สู่ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม"

แม้ว่านักวิชาการ, NGOs หรือภาคส่วนไหน ๆ จะเรียกร้องหา “ธุรกิจที่ยั่งยืน” ที่อยากเห็นการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่มุ่งแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว…

การเรียกร้องนั้นก็คงเป็นเพียงภาพฝันอันเลือนลางที่ยากจะเกิดขึ้นจริง…

แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อ เจ้าของกิจการ / ผู้นำองค์กร กล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง

เมื่อนั้นองค์กรของท่านก็จะเปลี่ยนสถานะจาก “จำเลยของสังคม” มาเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม”

“นายเรียนรู้”
“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”
“วิทยากร CSR” และ “ที่ปรึกษา CSR”
boonlert.alert@gmail.com
086-7771833

Posted in CSR and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *