"อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร"

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 

ประวัติการฝึกอบรม :

2559 – ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

2558 – เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2557 – Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono)

– Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

– การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ,

2554 – CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand”

– Lean Production System at AOTS (Japan)

2553 – Shindan (Diagnosis method for define opportunity for improvement)

2551 – Train the Trainer : Total Quality Management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *