หลักสูตร "ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร"

หลักการและเหตุผล :

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้

หากพิจารณาสมการ กำไร = ยอดขาย – ต้นทุน

เราสามารถเพิ่มผลกำไรได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ

 1. เพิ่มยอดขาย
 2. ลดต้นทุน

การเพิ่มยอดขาย เป็นภาวะที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การลดต้นทุน เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง เพียงแต่ผู้บริหารต้องเป็นผู้กำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure) และกระจายเป้าหมาย (Target Deployment) ในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ จนไปถึงการกำหนดโครงการริเริ่มในการปรับปรุงงาน (Initiatives)

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารความสามารถในการทำกำไร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระจายเป้าหมายในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการริเริ่มในการปรับปรุงงาน

กลุ่มเป้าหมาย :   ผู้จัดการ และผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

กรอบความคิดหลักสูตร :

coststructure

เนื้อหาการฝึกอบรม :

 1. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
 2. โครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure)
 3. ต้นทุนประเภทต่าง ๆ
 4. การกระจายเป้าหมายในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ
 5. การคิดโครงการริเริ่มในการลดต้นทุน
 6. การคำนวณหาผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละโครงการ

วิธีการฝึกอบรม :

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง

 1. Training and Group Coaching ที่เน้นการใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนด้วยตนเอง
 2. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
 3. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร (Website: nairienroo.wordpress.com)

timetable

 

สนใจฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert