หลักสูตร "Analytical Thinking"

4371000846_190457e72f_o

ชื่อหลักสูตร (Course Title) : “Analytical Thinking” for Understanding Situation

กลุ่มเป้าหมาย (Target Participants) : ผู้จัดการ และผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

หลักสูตร “Analytical Thinking for Understanding Situation –  คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว” จะเจาะลึกเข้าไปในชีวิตการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ที่ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ และจากการรับรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ Internet

ในการทำความเข้าใจสถานการณ์สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะคัดกรองข้อมูล (Data) ที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญ (Key Issues) แล้วเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไรให้เป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Training Objectives) :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”

2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม

2.2 แยกแยะ-จับประเด็น

2.3 เชื่อมโยง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics)

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการจับประเด็น และคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

กรอบความคิดของหลักสูตร :

Analytical

เนื้อหาสาระ / ประเด็นที่จะสอน (Contents / Topics) :

1.ความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

2.“3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”

HeartAnalytical

3.เทคนิคการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics)

4.เทคนิคการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)

Thinking.001

5.เทคนิคการจับประเด็น และคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

เทคนิควิธีการฝึกอบรม (Training Methods) :

  1. บรรยาย 40%
  2. เรียนรู้ผ่าน Clip VDO และ Workshop 60%

ระยะเวลาฝึกอบรม (Time) : ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น

ชื่อวิทยากรผู้สอน (Trainer) :

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากรและที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Mobile : 062-9541441

 

สนใจฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *