หลักสูตร "Root Cause Analysis"

ชื่อหลักสูตร (Course Title) : “Root Cause Analysis”

กลุ่มเป้าหมาย (Target Participants) :  พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

การแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Why-Why Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นให้ลงไปแก้ปัญหาที่พื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง มาผนวกรวมเข้ากับความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น ใช้เทคนิคการตั้งคำถามอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Training Objectives) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง จากหน้างานจริง ตามหลัก 3 G
 • Genba – สถานที่จริง
 • Genbutsu – สภาพของจริง
 • Genjitsu – สภาวะจริง
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริงได้

เนื้อหาสาระ / ประเด็นที่จะสอน (Contents / Topics) :

 1. การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง คือ อะไร ?
 2. ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Genba, Genbutsu, Genjitsu)
 3. Why-Why Analysis คือ อะไร ?
 4. การทำความเข้าใจ และสะสางปัญหาให้ชัดเจน
 5. วิธีการมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็น
 6. วิธีการมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี
 7. ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
 8. การกำหนดมาตรการตอบโต้

เทคนิควิธีการฝึกอบรม (Training Methods) :

 1. บรรยาย 40%
 2. Workshop 60%

ระยะเวลาฝึกอบรม (Time) : ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น

ชื่อวิทยากรผู้สอน (Trainer) :

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากรและที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Mobile : 062-9541441

 

สนใจฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert