หลักสูตร "คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)"

ชื่อหลักสูตร (Course Title) : “คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)”

กลุ่มเป้าหมาย (Target Participants) : หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) นับเป็นทักษะที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสิ่งสำคัญเริ่มต้นจะต้องทำความเข้าใจปัญหาให้อย่างถ่องแท้เสียก่อน สามารถระบุหัวข้อปัญหาได้อย่างชัดเจน และสามารถจำแนกแยกแยะประเภทของปัญหาได้ จึงจะสามารถเข้าไปทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

โดยในหลักสูตร “คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)” ได้นำหลักคิดที่สำคัญของ Peter M. Senge ที่เขียนไว้ในหนังสือชื่อ “The Fifth Discipline” ในเรื่อง Systems Thinking มาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาประเภทต่าง ๆ ผ่านแนวคิดการออกแบบระบบ (Systems Design) และการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyis) โดยผสานแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิด และเครื่องมือบริหารจัดการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Training Objectives) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถจำแนกประเภทของปัญหาได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

กรอบความคิดของหลักสูตร :

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3

เนื้อหาสาระ / ประเด็นที่จะสอน (Contents / Topics) :

 1. ปัญหา คือ อะไร ?
  • นิยามของคำว่า “ปัญหา”
  • การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
  • ประเภทของปัญหา
 2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
  • Reinforcing Loop
  • Balancing Loop
  • Delay
 3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ
 4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)
  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบ

วิธีการฝึกอบรม (Training Methods) :

รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)

 • โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
 • โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
 • โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ระยะเวลาฝึกอบรม (Time) : ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น

ชื่อวิทยากรผู้สอน (Trainer) :

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากรและที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Mobile : 062-9541441

 

สนใจฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert