หลักสูตร "Systems Thinking"

ชื่อหลักสูตร (Course Title) : “Systems Thinking”

กลุ่มเป้าหมาย (Target Participants) : ผู้จัดการ และผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลที่มากมายทั้งจากการอ่าน ทั้งจากการฟัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้รับรู้มา โดยการเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่ออธิบายความเข้าใจของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่การรับรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

Peter M. Senge ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Learning Organization ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือ “The Fifth Discipline” ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวินัยตัวที่ 5 คือ “Systems Thinking” ว่าเป็นวินัยอันเป็นเสาหลักที่จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

ในหลักสูตร “Systems Thinking” นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) ของตนเองในเบื้องต้น ก่อนที่จะเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่การทำความเข้าใจ และเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ในรูปแบบพื้นฐาน ได้แก่

  1. วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)
  2. วงจรสมดุล (Balancing Loop)

รวมไปถึงรูปแบบแผนภาพความคิดเชิงระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่าง ๆ

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจปัญหาความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ และสามารถเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิดเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจที่ตรงกันของทีมงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Training Objectives) :

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง ในการจับประเด็นสำคัญ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และความสำคัญของวินัยประการที่ 5 (Systems Thinking)
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

4.1 วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)

4.2 วงจรสมดุล (Balancing Loop)

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่าง ๆ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโจทย์ปัญหาความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ ออกมาเป็นแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

กรอบความคิดของหลักสูตร :

SystemsThinking

เนื้อหาสาระ / ประเด็นที่จะสอน (Contents / Topics) :

1.ทำไมคุยเรื่องเดียวกัน แต่เห็นภาพไม่เหมือนกัน ?

2.ฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง เพื่อจับ Key Words และ Key Topics

3.การเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)

Thinking.001

4.วินัย 5 ประการที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

4.1 Personal Mastery

4.2 Mental Models

4.3 Shared Vision

4.4 Team Learning

4.5 Systems Thinking

5.การเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

5.1 วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)

Reinforcing-Word-of-Mouth-Sales

5.2 วงจรสมดุล (Balancing Loop)

Balancing-Cruise-Control-Loop

6.เขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่าง ๆ

7.ฝึกเขียนโจทย์ปัญหาความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ ออกมาเป็นแผนภาพความคิดเชิงระบบ

เทคนิควิธีการฝึกอบรม (Training Methods) :

  1. บรรยาย 40%
  2. เรียนรู้ผ่าน Clip VDO และ Workshop 60%

ระยะเวลาฝึกอบรม (Time) : ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น

ชื่อวิทยากรผู้สอน (Trainer) :

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากรและที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Mobile : 062-9541441

 

สนใจฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert