เข้าใจภาพรวมกระบวนการด้วย "SIPOC"

SIPOC_Model

ในการเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการให้เห็นอย่างถ่องแท้ โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาพรวมในระดับองค์กร (Organization) โดยใช้ Model ในการวิเคราะห์ที่ชื่อว่า “SIPOC” อันประกอบไปด้วย

  1. S – Supplier หมายถึง ผู้ส่งมอบสิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องนำไปผ่านกระบวนการ
  2. I – Input หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องนำไปผ่านกระบวนการ
  3. P – Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วยหลาย ๆ ขั้นตอนเพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูลต้นทาง (Input)ให้กลายเป็นสิ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ (Output) ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  4. O – Output หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  5. C – Customer หมายถึง ลูกค้าผู้กำหนดความต้องการของสิ่งของหรือข้อมูล

ในการวิเคราะห์ภาพรวมระดับองค์กร Supplier จะหมายถึง คู่ค้าที่เราทำธุรกิจด้วย และ Customer หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจากองค์กรของเรา

ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ “SIPOC” ในการทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงานภายในขององค์กรเอง ในระดับย่อยลงมาที่เป็นระดับฝ่าย หรือระดับแผนก โดยให้พิจารณาว่า

  1. Supplier หมายถึง ฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานก่อนหน้า ที่มีหน้าที่ส่งมอบงานให้เรา
  2. Customer หมายถึง ฝ่ายหรือแผนกที่ต้องทำงานต่อจากเรา เรามีหน้าที่ส่งมอบงานให้

เมื่อเข้าใจในมุมมองภาพรวมกระบวนการทำงานภายในเช่นนี้แล้ว ทำให้เราต้องมีจิตสำนึกในการทำงาน และตระหนักอยู่เสมอว่า “หน่วยงานถัดไป คือ ลูกค้า (Next Process is Customer)” ที่จะต้องส่งมอบงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

และเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานเราอันประกอบด้วยหลาย ๆ ขั้นตอน เราจำเป็นจะต้องมาตีแผ่กระบวนการออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ

SIPOC_Analysis1

ซึ่งในการวิเคราะห์กระบวนการย่อย ๆ ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) นั้นมีมิติในการปรับปรุงอยู่ 3 ด้านหลัก คือ

  1. T – Time จะสามารถปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้รวดเร็วขึ้นได้อย่างไร
  2. Q – Quality จะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ดีขึ้นได้อย่างไร
  3. C – Cost จะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างไร

ในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในรายละเอียดกันต่อไป

 

ดูรายละเอียดหลักสูตร “Business Process Improvement by Lean Thinking”

 

สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant

คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466

contact@nairienroo.com

 

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 062 – 9541441

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Posted in LEAN and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *