พลิกมุมมอง Balanced Scorecard สู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน

พลิกมุมมอง Balanced Scorecard สู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน

หลาย ๆ ท่านคงคุ้นเคยกับมุมมอง Balanced Scorecard ที่เป็นผลงานของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton เป็นอย่างดี โดยเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่เครื่องมือหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งองค์กรที่มีการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนิยมนำมาใช้ในการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร  ประกอบไปด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือ

 1. ด้านการเงิน (Financial)
 2. ด้านลูกค้า (Customer)
 3. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Processes)
 4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth)

โดยมุมมองทั้ง 4 ด้าน สัมพันธ์กันดังนี้ ถ้าคนขององค์กรเก่งคิด เก่งงาน มีการเรียนรู้ การวิจัยและมีความคิดสร้างสรรค์ จะส่งผลให้มีการพัฒนากระบวนการทำงานสร้างผลงานที่เป็นเลิศ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น

แต่หากเราเสริม และพลิกมุมมอง Balanced Scorecard โดยใช้แนวคิดวงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop) ของ Peter M. Senge เข้าไป เราจะพบว่าความสำเร็จขององค์กรขนาดใหญ่ ที่ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่ได้นำกำไรที่ได้ทั้งหมดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ่ายเป็นโบนัสให้กับพนักงานเท่านั้น

แต่องค์กรที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีกำไรอย่างยั่งยืน จะต้องนำกำไรที่ได้ไปลงทุนอย่างน้อย 3 ด้าน คือ

 1.  ลงทุนพัฒนาบุคลากร – เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และทักษะที่มากขึ้น
 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และดูแลรักษาเครื่องจักร – เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิมากขึ้น
 3. ค้นคว้าวิจัยพัฒนา และยกระดับงานบริการ – เพื่อให้คุณภาพสินค้า และบริการดีขึ้น

และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลาย ๆ องค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้

 • มีการจัดสรรงบประมาณอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี
 • มีการนำระบบต่าง ๆ เข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business Process Improvement) ไม่ว่าจะเป็น Lean, Kaizen, etc.
 • มีการนำระบบ TPM เข้ามาจัดการในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • มีการตั้งทีมวิจัยพัฒนาอย่างเป็นระบบ
 • มีระบบในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อยกระดับงานบริการ

 

ดูรายละเอียดหลักสูตร “Systems Thinking”

 

สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant
คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833
คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466

contact@nairienroo.com

 

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

Mobile : 062-9541441

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Line ID : @lert

Facebook : นายเรียนรู้

Website : www.nairienroo.com

Posted in Management Frameworks and Tools and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *