8D Problem Solving

วิทยากร : อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล

หัวใจของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกจากสาเหตุเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ของปัญหานั้น และมีการกำหนดมาตรการจัดการกับปัญหาในส่วนของมาตรการการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) และมาตรการป้องกันปัญหา (Preventive Action) โดยอาศัยหลักการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดการแก้ไขปัญหาทางฝั่งตะวันตกสไตล์อเมริกัน ได้แก่ 8 Disciplines of Problem Solving มาผนวกเข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาฝั่งตะวันออกสไตล์ญี่ปุ่น ได้แก่ Why-Why Analysis รวมไปถึงเครื่องมือการแก้ไขปัญหา 7 QC Tools และ New 7 QC Tools

สนใจฝึกอบรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert