8D Problem Solving

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร : 

กลุ่มเป้าหมาย : 

หลักการและเหตุผล :

หัวใจของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกจากสาเหตุเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ของปัญหานั้น และมีการกำหนดมาตรการจัดการกับปัญหาในส่วนของมาตรการการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) และมาตรการป้องกันปัญหา (Preventive Action) โดยอาศัยหลักการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดการแก้ไขปัญหาทางฝั่งตะวันตกสไตล์อเมริกัน ได้แก่ 8 Disciplines of Problem Solving มาผนวกเข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาฝั่งตะวันออกสไตล์ญี่ปุ่น ได้แก่ Why-Why Analysis รวมไปถึงเครื่องมือการแก้ไขปัญหา 7 QC Tools และ New 7 QC Tools

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม :

เนื้อหาหลักสูตร :

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง

  1. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
  2. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม :

วิทยากร :

สนใจฝึกอบรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert

โดยสามารถกรุณาระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้