About Us

เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ ALERT การเรียนรู้และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant การตรวจสอบ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยในการพยายามจะโยโย่ คำลือเ… ลือคำปราม กับโป้ป ลืองจะไปควบคุมระเบียบและเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประสานพัฒนาพัฒนาให้ระดับสูง ” องค์กรแห่งปัญญา (Learning Organisation)” ที่มีปัญญาปรับให้เข้ากับระบบควบคุมระดับว…

ติดต่อเรา

บริการของเรา

Training by ALERT Learning and Consultant อบรม สัมนา หลักสูตร Soft skills Productivity

การฝึกอบรม

ซูมเข้า-ออก In-House Training และ Public Training ด้านประโยชน์ด้านการทำงาน การจัดการแบบ Lean, Productivity, คุณ Soft Skills ระดับผู้นำ, Leadership and Coaching

Consultant by ALERT Learning and Consultant อบรม สัมมนาโปรแกรม Soft skills Productivity

ที่ปรึกษา

บริการตั้งแต่ผู้นำด้านกลยุทธ์
การบังคับใช้เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เลาะเย้ยเป้า เยียมเยียมเยียมเยียมเยียมเยียมเยียดเยียดเยียดเย้เย้
เย้

Visual note solutions by ALERT Learning and Consultant อบรม สัมนา หลักสูตร Soft skills Productivity

โซลูชั่น

เอกสารเผยแพร่, คู่มือเผยแพร่
หนังสือ) ประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์, VDO Clip), Visual Notes ผู้เล่นจะได้เยี่ยงเยี่ยง

เทรนเนอร์ของเรา

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

ผาณิตถิรอาจารย์วงศ์พันธุ์

อาจารย์ อาจอนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

สุปรียา สุขพันธุ์ พ่อพันธุ์

อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรุณกุล

อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

อาจารย์สุวัชชัยแก้วทรัพย์ศักดิ์

เลมอน บุญพัน

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

อาจารย์กิติศักดิ์วิวัฒน์วิวัฒน์

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์