Systematic Thinking

วิทยากร : อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล

โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลที่มากมายทั้งจากการอ่าน ทั้งจากการฟัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้รับรู้มา โดยการเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่ออธิบายความเข้าใจของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่การรับรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

Peter M. Senge ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Learning Organization ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือ “The Fifth Discipline” ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวินัยตัวที่ 5 คือ “Systems Thinking” ว่าเป็นวินัยอันเป็นเสาหลักที่จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่อง ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) นี้ จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) โดยฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) ของตนเองในเบื้องต้น ก่อนที่จะเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่การทำความเข้าใจ และเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ในรูปแบบพื้นฐาน ได้แก่

  1. วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)
  2. วงจรสมดุล (Balancing Loop)

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เพื่อทำเข้าใจปัญหาความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ ทำให้เกิดความรับรู้และเข้าใจที่ตรงกันของทีมงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการทำงาน รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

สนใจฝึกอบรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert