อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

 

อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากร

ติดต่อ 086-7771833, Line: @Lert

 

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Effective Communication
 • Customer Service Excellence
 • Personality Development for Success
 • Coaching and Facilitation Skills
 • Professional Presentation Skills
 • Positive Collaboration

การศึกษา

 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ทำงาน

2017 ปัจจุบัน Part-time Lecturer (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน : คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2013 – 2017 Cabin Crew Instructor Service/Safety (ครูฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Bangkok Airways

2004 2013 Flight Attendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Orient Thai

2003 2004  F&B (พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) : JW Marriott Hotel Bangkok

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

 • Points of you Train the Trainer for Professional : โค้ชพงศ์ปณต พัสระ
 • Deepening Nonviolent Communication (NVC) Training : Loise Romain, NVC Certified Trainer
 • WOW Color : โค้ชวีณา ทองแถม Weena Image Coach
 • โครงการปั้นวิทยากรมืออาชีพ : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • Coaching and Facilitation Skills : อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

รายชื่อองค์กรบางส่วนที่เคยใช้บริการฝึกอบรม

 • Eastern Star Real Estate
 • ท่าอากาศยานไทย
 • มิตรยนต์พัทยา
 • SVOA
 • K Fresh
 • Absolute Hotel Services
 • Early Bird Gets Coffee
 • Thai Oil Group
 • องค์การการค้าของ สกสค./ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร