fbpx

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ชื่อหลักสูตร : “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้รับการบัญญัติขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และได้กำหนดความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษทางการปกครองเพิ่มขึ้น

ในระดับองค์กรธุรกิจ กฎหมายนี้ได้ส่งผลให้องค์กรต้องกำหนดให้มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามหลายประการ เช่น หน้าที่เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล และการกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินมาตรการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถปฎิบัติได้ถูกต้องตามกฏหมาย

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

  1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล และข้อยกเว้นตามกฎหมาย
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงานได้ในกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
  3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้เครื่องมือ Checklist ในการประเมินตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร :

  • หลักกฎหมาย นิยาม และขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล และผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
  • หลักปฏิบัติและแนวทางการจัดทำเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย แบบแจ้งความยินยอม และเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
  • บทลงโทษผู้ละเมิดตามกฎมายนี้ที่เสี่ยงต่อโทษทางแพ่ง อาญา และบทลงโทษทางปกครอง เช่น ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เจ้าของข้อมูลจะทำอย่างไร และข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ไม่ต้องขอความยินยอม

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และตอบคำถาม

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์รัตนาวดี เกียรติซิมกุล”

สนใจ “หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” “อบรม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” “หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” “อบรม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” “หลักสูตร PDPA” “อบรม PDPA”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้