fbpx

การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล (Effective Negotiation)

ชื่อหลักสูตร : “การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล” “Effective Negotiation”

กลุ่มเป้าหมาย : 

พนักงานขาย พนักงานบริการ ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน

หลักการและเหตุผล :

ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า ที่มีความต้องการหรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน การใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์ และควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ

วิทยากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Effective Negotiation Skill : ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล” เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษา และสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏเกณฑ์พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
 2. เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง
 3. เข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า
 4. เสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
 5. สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน ทฤษฎีเกม (Game Theory) ที่ผู้นำ คนทำงาน หรือนักเจรจาต้องรู้
 2. กลยุทธ์การครองเกม หลักการอ่านคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์ รู้เรื่องคนที่จะเจรจาด้วย ปรับตามสถานการณ์การทำงานในองค์กร การตั้งรับการเจรจา หรือปรับการเจรจาให้เหมาะสมคู่เจรจา ซึ่งนั้นอาจหมายถึง ผู้ร่วมกันในหลายๆ ระดับ และการวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย
 3. กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” เพื่อเตรียมตัวในการเจรจา และวิธีการหาข้อมูลของผู้ที่เราจะไปโน้มน้าวหรือคู่เจรจา
 4. กลยุทธ์ในการเจรจา โน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผลสำหรับคนทำงานในยุคใหม่
 5. อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา องค์ประกอบในการสร้างความน่าเชื่อถือ
 6. ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ” ด้วย PISESA
 7. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจาในรูปแบบใด
 8. แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์ NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ กิจกรรม “การสื่อสารและโน้มน้าวใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” ด้วย Model ต่างๆ
 9. สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win  Negotiation)
 10. การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATNA)
 11. สรุปการนำไปประยุกต์ใช้จริงของแต่ละท่าน และ ถาม – ตอบ ข้อสงสัย

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

บรรยาย สื่อมัลติมีเดีย การสาธิตที่ให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play)

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : “อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์”

สนใจ “หลักสูตร Negotiation” “อบรม Negotiation” “หลักสูตร เจรจาต่อรอง” “อบรม เจรจาต่อรอง”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้