fbpx

ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018

ชื่อหลักสูตร : “ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018

จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018            ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018  ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรอง แต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงจาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018
 2. เพื่อให้เข้าใจการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018
 3. เพื่อให้สามารถดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 อย่างเป็นระบบ

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. ขอบเขต
 2. อ้างอิง
 3. ศัพท์ และคำจำกัดความ
 4. บริบทขององค์กร

4.1 การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

4.2 การเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการฯ

4.4 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1. ความเป็นผู้นำ และ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน

5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น

5.2 นโยบาย OH&S

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

5.4 การให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วมในงาน

 1. การวางแผน

6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาส

6.1.1 บททั่วไป

6.1.2 การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

6.1.2.1 การชี้บ่งอันตราย

6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง OH&S  และความเสี่ยงอื่นๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S

6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้าน OH&S  และโอกาสอื่นๆ ของระบบการจัดการ OH&S

6.1.3 การพิจารณาข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

6.1.4 การวางแผนดำเนินการ

6.2 วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อบรรลุผล

6.2.1 วัตถุประสงค์ OH&S

6.2.2 การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

 1. ส่วนสนับสนุน

7.1 ทรัพยากร

7.2 ความสามารถ

7.3 ความตระหนัก

7.4 การสื่อสาร

7.4.1 บททั่วไป

7.4.2 การสื่อสารภายใน

7.4.3 การสื่อสารภายนอก

7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร

7.5.1 บททั่วไป

7.5.2 การสร้าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

7.5.3 การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร

 1. การปฏิบัติการ

8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ

8.1.1 บททั่วไป

8.1.2 การกำจัดอันตราย และการลดความเสี่ยงด้าน OH&S

8.1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

8.1.4 จัดซื้อจัดจ้าง

8.1.4.1 บททั่วไป

8.1.4.2 ผู้รับเหมา

8.1.4.3 การจัดจ้างภายนอก

8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

 1. การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน

9.1 การเฝ้าระวัง, ตรวจวัด, วิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะ

9.1.1 บททั่วไป

9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง

9.2 การตรวจติดตามภายใน

9.2.1 บททั่วไป

9.2.2 กระบวนการตรวจติดตามภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

 1. การปรับปรุง

10.1 บททั่วไป

10.2 อุบัติการณ์, สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล”

สนใจ “หลักสูตร มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” “อบรม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” “หลักสูตร ISO 45001:2018” “อบรม ISO 45001:2018” “หลักสูตร ISO 45001” “อบรม ISO 45001”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้