fbpx

ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ชื่อหลักสูตร : “ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การส่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นในอันดับต้นๆคือในเรื่องของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2. เพื่อให้เกิดการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
 • กำหนดขอบเขตธุรกิจและทิศทางของธุรกิจ
 • การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ
 • ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
 1. ขอบข่าย (Scope)
 2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
 3. คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)
 4. บริษัทขององค์กร (Context of the organization)

4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบบริหารงานคุณภาพ

4.4 ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ

 1. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

5.2 นโยบายคุณภาพ

5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร

 1. การวางแผน

6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ

6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 1. การสนับสนุน

7.1 ทรัพยากร

7.2 ความสามารถ

7.3 ความตระหนัก

7.4 การสื่อสาร

7.5 เอกสารสารสนเทศ

 1. การดำเนินงาน

8.1 การวางแผนและการควบคุม การดำเนินงาน

8.2 ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ

8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

8.4 การควบคุมกระบวนการจัดหาจากภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการ

8.5 ข้อกำหนดการผลิตและบริการ

8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ

8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 1. การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน

9.1 การติดตาม การวัด การวิเคราะห์ การประเมินผล

9.2 การตรวจประเมินภายใน

9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร

 1. การปรับปรุง

10.1 ทั่วไป

10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติแก้ไข

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล”

สนใจ “หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ” “อบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ” “หลักสูตร ISO 9001:2015” “อบรม ISO 9001:2015” “หลักสูตร ISO 9001” “อบรม ISO 9001”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้