fbpx

สื่อสารให้ได้ใจ แก้ไขความขัดแย้ง

ชื่อหลักสูตร : “สื่อสารให้ได้ใจ แก้ไขความขัดแย้ง”

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 25 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเร่งรีบ การสื่อสารมีบทความสำคัญต่อความสำเร็จทั้งระยะสั้นและระยาวกับองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพย่อมสร้างความเข้าใจให้กับทีมงาน คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์, สร้างความปรองดอง, ประหยัดเวลา, ลดต้นทุน, สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ กลายเป็นความร่วมมือในการทำงานให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จ ในขณะที่การสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพนอกจากสร้างความเข้าใจผิดแล้ว ยังทำให้เกิดความขัดแย้ง การลาออกของพนักงาน และยุติความสัมพันธ์ความเป็นคู่ค่าที่ดีต่อกัน

ดังนั้นทักษะการสื่อสารนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เพราะนอกจากจะช่วยโน้มน้าวจูงใจแล้ว ยังช่วยป้องกันและลดความขัดแย้ง ตลอดจนแก้ไขความขัดแย้งในชีวิตประจำวันทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสารให้เป็นผู้พูดที่สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความคิด ความรู้สึก ของตนเองด้วยความเข้าใจผู้ฟัง เพิ่มความมั่นใจด้วยเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจที่มีประสิทธิภาพระดับสากล และในฐานะผู้ฟังก็สามารถเข้าใจ เข้าถึง ความหมายของผู้พูดได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

  1. ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารว่าสามารถส่งผลกระทบทางบวกและทางลบได้อย่างไรบ้าง
  2. พัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก เพื่อเข้าใจมุมมองของผู้พูด
  3. สามารถรับมือกับความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการสื่อสาร
  4. เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวใจคู่สนทนา

เนื้อหาหลักสูตร :

  1. องค์ประกอบและทัศนคติของการสื่อสารที่ดี
  2. การฟังเชิงลึก และสไตล์การฟังของบุคลิกภาพแต่ละแบบ
  3. ศิลปะการรับมือกับความขัดแย้ง
  4. เทคนิคการจูงใจและการโน้มน้าวใจ

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

  1. Workshop, Role Play และชม Clip VDO 60%
  2. บรรยาย และสาธิต 40%

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1-2 วัน

วิทยากร : “อาจารย์ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์”

สนใจ “หลักสูตร แก้ไขความขัดแย้ง” “อบรม แก้ไขความขัดแย้ง” “หลักสูตร Conflict Management” “อบรม Conflict Management”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้