fbpx

Effective Business Management with Lean Six Sigma Thinking

ชื่อหลักสูตร : “Effective Business Management with Lean Six Sigma Thinking”

DMAIC

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าส่วนงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ Lean Six Sigma จำนวนไม่เกิน 25 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวตอบสนองกับความความต้องการของลูกค้าให้ทันกับสถานการณ์ขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงต้นทุนการผลิดและการบริการที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Business Process Improvement) อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องใส่ใจ

รูปแบบการบริหารด้วยแนวคิด Lean Six Sigma ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองกับความต้องการข้างต้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองกับความต้องการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือและตัวเลขทางสถิติที่วัดผลได้ และมีการตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงเป็นกระบวนการที่ทำอย่างต่อเนื่องซ้ำๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปีด้วยการหาจุดที่ยังสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ในกระบวนการทำงานผ่านการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขโดยผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ด้วยเหตุนี้ทำให้แนวคิด Lean Six Sigma ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นเวลาสิบปี เพราะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดระยะการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมของการทำโครงการ Lean Six Sigma ตลอดจนแนวคิด ขั้นตอน และกระบวนการ Lean Six Sigma รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบในชีวิตการทำงานประจำวันด้วยแนวคิด Lean Six Sigma หรือนำไปใช้ในโครงการ Lean Six Sigma ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนรู้จะมีระยะเวลา 2 วัน โดยผู้เข้าอบรมต้องนำข้อมูลจากการทำงานจริงมาฝึกใช้ใน Workshop วันแรก และมีเวลาค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (สำหรับกรณีเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน) เพื่อนำมาใช้ใน Workshop วันที่ 2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ผู้เรียนในแต่ละรุ่นควรเป็นหน่วยงานที่ทำงานเดียวกันหรืออยู่ในกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องกัน เนื่องจากจำให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม :

 1. เข้าใจแนวคิด ความสำคัญ และการทำโครงการ Lean Six Sigma
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ Lean Six Sigma
 3. สามารถประยุกต์เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถนำ Lean Six Sigma ไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ หรือทำโครงการ Lean Six Sigma ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. แนวคิดลีน (Lean Thinking) และ 5 หลักการทำลีน ( 5 Lean Principles)
 2. ความสูญเปล่าทั้ง 8 (7+1 Wastes) สำหรับงานบริการและสำนักงาน
 3. แนวคิดการลดความผันแปร
 4. เสียงของลูกค้า (Voice of Customer) และเสียงของธุรกิจ (Voice of Business)
 5. การกำหนดสภาพปัจจุบันที่มีคุณค่า
 6. การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 7. การหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 8. การทำให้ยั่งยืน (Sustain the process)
 9. กิจกรรม Workshop

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง

 1. บรรยาย
 2. Workshop – ฝึกปฏิบัติจากข้อมูลการทำงานจริงและนำเสนอ
 3. ระดมสมอง และ ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อการเรียนรู้

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

หมายเหตุ : ควรจัดอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ติดกัน 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถกลับไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงมาใช้แก้ไขปัญหาใน Workshop วันที่ 2

วิทยากร : “อาจารย์อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล”

สนใจ “หลักสูตร Lean” “อบรม Lean” “หลักสูตร Lean Six Sigma” “อบรม Lean Six Sigma” “หลักสูตร Process Improvement” “อบรม Process Improvement” “หลักสูตร ลีน” “อบรม ลีน” “หลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการ” “อบรม ปรับปรุงกระบวนการ” “หลักสูตร Productivity Improvement” “อบรม Productivity Improvement” “หลักสูตร เพิ่มผลผลิต” “อบรม เพิ่มผลผลิต”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้