fbpx

ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR

ชื่อหลักสูตร : “ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR”

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร  ISO 9001 Version 2015 จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

หลักสูตรนี้เน้นให้ QMR และผู้ช่วย QMR ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 V.2015 เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ดังนั้น QMR และผู้ช่วย QMR จำเป็นต้องรู้และสามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคต รวมถึงการดูแลระบบไม่ว่าจะมีการตรวจติดตามภายใน การเปลี่ยนแปลงเอกสารต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรจะทำให้คนที่เป็น QMR หรือผู้ที่กำลังจะเป็น QMR รวมถึงผู้ช่วยให้เข้าใจบทบาทและหลักเกณฑ์ในการขับเคลื่อนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ในบทบาทและความรับผิดชอบในการเป็น QMR
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในฐานะ QMR หรือที่เป็นผู้ช่วย QMR สามารถบริหารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001 Version 2015

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. ใครคือ QMR ในความเข้าใจของคุณ !!
 2. บทบาทหน้าที่ของ QMR ต้องทำอะไรบ้าง
 3. แนวทางในการคัดเลือกคณะทำงาน (Select Core team)
 4. Workshop 1: บทบาทหน้าที่ของ QMR และการคัดเลือกคณะทำงาน
 5. ใครเป็นผู้จัดทำนโยบายคุณภาพขององค์กร และต้องมีความสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
 6. การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ
 7. การจัดทำแผนประจำปี และการขออนมัติงบประมาณ (Plan & Budget)
 8. สาระสำคัญในการทำคู่มือบริหารคุณภาพ (Quality Manual)
 9. การทบทวน และอนุมัติ Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้
 10. Workshop 2 : การทบทวน Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้
 11. การทำ Audit Check lists สำหรับการตรวจสอบภายใน
 12. เมื่อมีการออก CAR และ PAR หน้าที่ QMR จะต้องทำอะไร
 13. การปิด CAR/PAR พิจารณาจากอะไร?
 14. Workshop 3 : QMR และผู้ช่วยในการดำเนินการตรวจติดตามภายใน
 15. การจัดประชุม Management Review และปิดประชุม
 16. การวางแผนของ QMR และผู้ช่วย ก่อนจะมีการตรวจสอบจากผู้ที่ออก Certified Body ต้องทำอย่างไร
 17. แนวทางการปฏิบัติจากการตรวจสอบจากองค์กรที่ออก Certified Body
 18. กรณีได้รับ CAR?PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง
 19. การปิด CAR/PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
 20. Workshop 4: กิจกรรมการพัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 21. สรุปการเรียนรู้

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล”

สนใจ  “หลักสูตร QMR” “อบรม QMR” “หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ” “อบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ” “หลักสูตร ISO 9001:2015” “อบรม ISO 9001:2015” “หลักสูตร ISO 9001” “อบรม ISO 9001”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้