fbpx

Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงงาน

ชื่อหลักสูตร : “Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงงาน”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน และหัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตและการมีส่วนร่วม จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี การปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย KAIZEN ให้กับพนักงานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงาน  การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย

คุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการปรับปรุงสามารถทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ การทำไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จต้องมีทัศนคติที่ดี ได้แก่ ต้องละทิ้งความคิดเก่าที่ว่าไม่สามารถทำได้และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทำได้ (Can do) , อย่ายอมรับคำแก้ตัว , ไม่ต้องแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุงงานก่อนลงมือทำ ,ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากมายเพื่อทำการปรับปรุง, การปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบ เป็นต้น

โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงาน ด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยมีแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด “การปรับปรุงงานด้วย KAIZEN” ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและวิธีการประยุกต์การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนในการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธี และทราบถึงอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. แนวคิดการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN คืออะไร? ทำไมจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนางานและองค์กร
 2. รูปแบบการคิดในการพัฒนางานแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดไคเซ็น
 3. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลัก 4M
 4. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน แบบ KAIZEN
 5. หลักการเขียนข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
 6. การแบ่งประเภทและระบบข้อเสนอแนะของไคเซ็น (KAIZEN Suggestion
 7. ปัญหาที่ควรนำมาทำและไม่ควรนำมาทำ ไคเซ็น
 8. หลักการพื้นฐานของไคเซ็นในการปรับปรุงงานทั้ง 3 หลักการ

8.1 หลักการแรก 5ส พื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆของ ไคเซ็น

-หลักการ สะสาง พื้นฐานอันดับหนึ่ง

-หลักการ สะดวก ประยุกต์ใช้กับไคเซ็น

Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐาน 5ส และ ไคเซ็น

8.2 หลักการที่สอง วิธีการปรับปรุงงานโดยการวิเคราะห์กระบวนการ ตามหลัก เลิก/ลด/เปลี่ยน และ ECRS

– หลักการเขียนขั้นตอนการทำงานเพื่อหาจุดปรับปรุงงาน

– หลักการและการประยุกต์ใช้ ECRS

Eliminate = ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก

Combine = เอามารวมกัน

Re-arrange = จัดเรียงใหม่

Simplify = ทำให้ง่ายขึ้น

Workshop : วิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงงาน

8.3 หลักการที่สาม หลักการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

 1. การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ
 2. กรณีศึกษา และ Workshop “ระดมสมองเพื่อปรับปรุงงาน”

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 1. การบรรยาย 60 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์”

สนใจ “หลักสูตร Kaizen” “อบรม Kaizen” “หลักสูตร ECRS” “อบรม ECRS” “หลักสูตร PDCA” “อบรม PDCA” “หลักสูตร 5 ส.” “อบรม 5 ส.”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้