fbpx

Service Excellence

ชื่อหลักสูตร : “Service Excellence – บริการอย่างไร ให้ได้ใจลูกค้า”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 25 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันการแข่งขันในโลกธุรกิจเพื่อทำให้องค์กรมีผลกำไรและมีการเติบโตที่ยั่งยืน กลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งมอบ Solution ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า (Top of Mind) ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการครั้งต่อๆ ไป การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงส่วนเดียวของการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ แนวทางในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต้องรวมถึงการพัฒนาคุณภาพงานบริการด้วย ในส่วนของธุรกิจภาคบริการก็เช่นเดียวกันที่จะต้องพัฒนางานบริการให้แตกต่างสร้างความประทับใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจจนเกิดการซื้อหรือใช้บริการซ้ำ อันส่งผลให้เกิดการเป็นลูกค้าประจำ และ Loyalty Customers ในอนาคต ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริการหรือพนักงาน Front Line เพียงอย่างเดียว หน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่เบื้องหลังหรือ Back Office มีผลอย่างมากที่จะทำให้งานบริการในภาพรวมมีประสิทธิภาพเป็นที่ประทับใจของลูกค้า จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการทำงานพนักงานใน Support Function ที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวของกับลูกค้าโดยตรง เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายจัดซื้อ หรือแม้กระทั่งฝ่ายผลิต ให้เข้าใจแนวคิด “Service Excellence” เพื่อตระหนักอยู่เสมอว่าแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบให้กับงานบริการขององค์กรได้ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจในด้านงานบริการให้เหนือคู่แข่งได้

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เรียนรู้ เข้าใจ ข้อจำกัดของงานบริการ
 2. เรียนรู้ เข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า Level of Satisfaction
 3. เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะ การหา Voice of Customer
 4. เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะองค์ประกอบของการพัฒนางานบริการ RATER Model
 5. เรียนรู้ เข้าใจ และ ฝึกฝนกระบวนการ Gap Analysis ในงานบริการ

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. วิธีการในการเข้าใจลูกค้า และข้อจำกัดของงานบริการ
 2. RATER Model
 3. การวิเคราะห์ Gap Model of Service Quality

วิธีการฝึกอบรม :

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง

 1. Training and Group Coaching ที่เน้นการใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนด้วยตนเอง
 2. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
 3. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00-16:00)

วิทยากร : “อาจารย์สุปรียา สุขพันธุ์ถาวร”

สนใจ “หลักสูตร Service Excellence” “อบรม Service Excellence” “หลักสูตร Service” “อบรม Service” “หลักสูตร บริการลูกค้า” “อบรม บริการลูกค้า” “หลักสูตร บริการ” “อบรม บริการ”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้