fbpx

Systems Thinking

วิทยากร : อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล

โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลที่มากมายทั้งจากการอ่าน ทั้งจากการฟัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้รับรู้มา โดยการเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่ออธิบายความเข้าใจของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่การรับรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

Peter M. Senge ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Learning Organization ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือ “The Fifth Discipline” ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวินัยตัวที่ 5 คือ “Systems Thinking” ว่าเป็นวินัยอันเป็นเสาหลักที่จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

ในหลักสูตร “Systems Thinking” นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) ของตนเองในเบื้องต้น ก่อนที่จะเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่การทำความเข้าใจ และเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ในรูปแบบพื้นฐาน ได้แก่

  1. วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)
  2. วงจรสมดุล (Balancing Loop)

รวมไปถึงรูปแบบแผนภาพความคิดเชิงระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในรูปแบบ Archetypes ต่าง ๆ

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจปัญหาความซับซ้อนในเชิงธุรกิจ และสามารถเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิดเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจที่ตรงกันของทีมงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

สนใจฝึกอบรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ 062-9541441, คุณเพชร 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com, boonlert.alert@gmail.com, thipsuwan.alert@gmail.com

Line ID : @lert