fbpx

การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร : “การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ”

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบทบาทสำคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนได้นั่นเอง

หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้ของการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของการทำระบบ TQM (Total Quality Management) ตั้งแต่เรื่องของ คุณภาพในการทำงาน การค้นหาปัญหา การทำงานเป็นทีม องค์ประกอบของการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนต่างๆ รวมไปจนถึงการนำเสนอผลงาน ซึ่งหลักสูตรได้ถูกออกแบบ Workshop ให้เข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการรวมกลุ่มไปจนถึงขั้นตอนทั้ง 7 ของการทำ QC Story ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
 3. เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้
 4. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
 5. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีรูปแบบ
 6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 9. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 10. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 2. การลดต้นทุนการผลิตจากการทำงานประจำวัน
 3. ปัญหาของการทำงานตามหลักการ 4M เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม
 4. ความหมายของคุณภาพในปัจจุบันและความอยู่รอดขององค์กร
 5. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ QCC
 6. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา
 7. เทคนิคการทำ QC Story 7 ขั้นตอน ให้ถูกต้องสมบูรณ์

7.1 จัดตั้งกลุ่มและค้นหาหัวข้อปัญหา

7.2 สำรวจสภาพปัจจุบัน

7.3 วางแผนกิจกรรม

7.4 วิเคราะห์สาเหตุ

7.5 กำหนดแผนการแก้ไขและดำเนินการตามแผน

7.6 ตรวจสอบผล

7.7 กำหนดมาตรฐาน/จัดทำรายงาน

 1. องค์ประกอบและหน้าที่ที่สำคัญของกลุ่มกิจกรรม QCC

8.1 หัวหน้ากลุ่ม

8.2 เลขานุการกลุ่ม หรือผู้ประสานงานกลุ่ม

8.3 สมาชิกกลุ่ม

8.4 ที่ปรึกษากลุ่ม

 1. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ด้วย PDCA

Workshop เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 1. การบรรยาย 60 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์”

สนใจ “หลักสูตร QCC” “อบรม QCC” “หลักสูตร QC Story” “อบรม QC Story” “หลักสูตร 7 QC Tools” “อบรม 7 QC Tools” “หลักสูตร QC 7 Tools” “อบรม QC 7 Tools” 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้