fbpx

การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และการทำระบบ ISO 9001:2015 จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

การดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาสต่อธุรกิจ หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) เป็นข้อจำกัด และความไม่แน่นอนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะสามารถลดความเสี่ยง และนำไปสู่การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว การนำเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแล และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 การดำเนินกิจการมีความเสี่ยงที่จะอันนำมาซึ่งชื่อเสียงขององค์กร และความมั่นคงขององค์กร

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการและให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปเพิ่มพูนความสำเร็จในการดำเนินระบบมาตรฐาน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร :

  • ความหมายของระบบ ISO 9001 : 2015
  • ความเสี่ยง และคำนิยาม (Risk & Definition)
  • หลักการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 (Risk Process Management)
  • การวิเคราะห์ การชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยง
  • เทคนิคการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
  • การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
  • การติดตามและทบทวนผล
  • เน้นฝึกปฏิบัติ

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา VDO และ  การนำเสนอ

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล”

สนใจ “หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง” “อบรม การบริหารความเสี่ยง” “หลักสูตร Risk Management” “อบรม Risk Management” “หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ” “อบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ” “หลักสูตร ISO 9001:2015” “อบรม ISO 9001:2015” “หลักสูตร ISO 9001” “อบรม ISO 9001”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้