fbpx

Project Management การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” “Professional Project Management”

กลุ่มเป้าหมาย : 

 1. ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ ขององค์กรต่าง ๆ
 2. ผู้จัดการโครงการในกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้การบริหารแบบโครงการในการทำงาน (Project-Based)
 3. ผู้จัดการและหัวหน้างาน

จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

“การบริหารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะที่จำเป็นต่อนักบริหารในกิจการทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชน ที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น การบริหารโครงการจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์การทำงานที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้การออกแบบโครงการให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร :

 • Project Framework
 • วงจรโครงการ (Project Cycle)
 • การวัดความสำเร็จของโครงการ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
 • Project stakeholders
 • Work breakdown structure
 • Activity-based resource planning
 • Project scheduling
 • การควบคุมและติดตามกิจกรรมโครงการ
 • การบริหารความเสี่ยงโครงการ
 • Workshop

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

สัดส่วนการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40%, ฝึกปฏิบัติ 50% และแลกเปลี่ยน ถามตอบ 10%

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : อาจารย์อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

สนใจ “หลักสูตร Project Management” “อบรม Project Management” 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้