fbpx

ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement

ชื่อหลักสูตร : “ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน ดูแลระบบมาตรฐาน ISO 50001:2018 จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ระบบ ISO 50001 :2018 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานพลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจที่ใช้กับทุกกิจกรรมขององค์กร ล้วนต้องการใช้พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ การใช้พลังงานจึงจำเป็นต้องมีบริหารจัดการที่ดี การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่เกี่ยวด้านลังงาน และความเป็นผู้นำของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนบนมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 50001:2018
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018

เนื้อหาหลักสูตร :

 • การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการพลังงานจาก ISO 50001:2011 สู่มาตรฐานใหม่ ISO 50001 : 2018
 • การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ
 1. ขอบข่าย (Scope)
 2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
 3. คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)

3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

3.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการ

3.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด

3.4 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสมรรถนะ

3.5 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

 1. บริษัทขององค์กร (Context of the organization)

4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทองค์กร

4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.3 การกำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการพลังงาน

4.4 ระบบการจัดการด้านพลังงาน

 1. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

5.2 นโยบายด้านพลังงาน

5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร

 1. การวางแผน

6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมายด้านพลังงาน และแผนงานเพื่อให้บรรลุ

6.3 การทบทวนด้านพลังงาน

6.4 ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน

6.5 ฐานพลังงานอ้างอิง

6.6 การวางแผนสำหรับการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน

 1. การสนับสนุน

7.1 ทรัพยากร

7.2 ความสามารถ

7.3 ความตระหนัก

7.4 การสื่อสาร

7.5 เอกสารสารสนเทศ

 1. การดำเนินงาน

8.1 การวางแผน และการดำเนินงาน

8.2 การออกแบบ

8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประเมินสมรรถนะ

9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน และระบบ EnMs

9.2 การตรวจประเมินภายใน

9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร

 1. การปรับปรุง

10.1 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข

10.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล”

สนใจ  “หลักสูตร ISO 50001:2018” “อบรม ISO 50001:2018” “หลักสูตร ISO 50001” “อบรม ISO 50001” “หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานพลังงาน” “อบรม ระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานพลังงาน”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้