fbpx

SMED – Single Minute Exchange of Die

ชื่อหลักสูตร : “SMED – Single Minute Exchange of Die”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน และหัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

เวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบไปยังลูกค้าในแต่ละวันถูกใช้ไปกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งกิจกรรมที่มีคุณค่า ด้อยค่า และไม่มีคุณค่านั้น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่ากิจกรรมด้อยหรือไม่มีคุณค่า (Non-Value Added) นั้นหลายๆองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก โดยส่วนใหญ่ยอมรับและมองว่ามันต้องมีหรือเกิดขึ้นอยู่แล้ว ทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการทั้งๆที่ไม่ควรเกิดขึ้น หนึ่งในความสูญเสียดังกล่าวคือ “ความสูญเสียจากการปรับตั้งหรือเปลี่ยนล๊อตการผลิต-Setup Time Losses” เป็นความสูญเสียที่ถูกละเลยจากฝ่ายต่างๆได้ง่ายที่สุดดังที่กล่าวมา หากไม่มีแนวคิดและเครื่องมือจัดการปัญหาที่ถูกต้องแล้วความสูญเสียดังกล่าวก็จะกลายเป็นตัวถ่วงประสิทธิภาพขององค์กร โดยเฉพาะการผลิตที่ต้องมีการเปลี่ยนแบบหรือแม่พิมพ์บ่อยๆปัญหาดังกล่าวจะทำให้ได้ผลผลิตน้อยทั้ง ๆ ที่เปิดใช้งานเครื่องจักรตลอดเวลา จากที่กล่าวมาแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะดูน่ากลัวไม่น้อย แต่ความจริงแล้วปัญหาดังกล่าวเมื่อ 50 ปีที่แล้วปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่นนามว่า “ชิเกโอะ ชิโงะ” ได้พัฒนาอาวุธลับที่ชื่อว่า “SMED” เพื่อใช้กำจัดต้นตอของปัญหาดังกล่าวแบบขุดรากถอนโคนให้สูญพันธุ์ไป แต่หลายๆองค์กรไม่เข้าใจหรือไม่ได้ใช้อย่างจริงจังจึงต้องเสียโอกาสอย่างน่าเสียดาย

หลักสูตร “SMED – The Essential tool for Quick Changeovers: เทคนิคการปรับตั้ง-เปลี่ยนล๊อตการผลิตให้ไวในเสี้ยวนาที” เป็นหลักสูตรที่ยึดถือเอาทฤษฏีและหลักการของท่านอาจารย์ชิโงะ มาพัฒนาต่อยอดในการค้นหาและจัดการปัญหาความสูญเสียจากกระบวนการปรับตั้งหรือเปลี่ยนล๊อตการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 15 ปี เนื้อหาออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ขององค์กรแบบไทยๆ ปูพื้นให้เข้าใจตั้งแต่ระบบงานที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เห็นที่มาที่ไปของความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษา นอกจากนี้ในหลักสูตรยังได้บรรจุเอาตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงและเห็นผล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการทำงานที่มีประสิทธิผล และเข้าใจที่มา รวมถึงแหล่งกำเนิดของความสูญเสียในกระบวนการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือ SMED ในการจัดการความสูญเสียในการปรับตั้ง และเปลี่ยนล็อตการผลิต
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งาน SMED 7 ขั้นตอน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวทางการประยุกต์หลักการ SMED ไปใช้ในการลดความสูญเสียในการทำงาน หรือโครงการที่ได้รับผิดชอบ

เนื้อหาหลักสูตร :

Session#1: Why Quick Changeovers?

 • แนวโน้มเศรษฐกิจ-ธุรกิจยุค New-Normal
 • โมเดลบันได 5 ขั้นในรับมือและจัดการวิกฤต
 • ความสูญเสียในกระบวนการทำงาน และแนวคิดการทำงานที่มีประสิทธิผล
 • W/S #1 ระบุความสูญเสีย
 • เหตุผลสำคัญในการทำ Quick Changeovers

Session#2: What are Quick Changeovers?

 • SMED คืออะไร?
 • SMED เครื่องมือสำคัญของการทำ Quick Changeovers
 • ขั้นตอนสำคัญของ SMED
 • ตัวอย่าง และผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ SMED
 • กรณีศึกษา

Session#3: How to apply SMED to reduce Setup Time?

 • 7 ขั้นตอนสำคัญในการประยุกต์ใช้งาน SMED
 • ขั้นตอนที่ 1-3
 • W/S #2 วิเคราะห์และจำแนกงาน Internal & External
 • เผย 8 เทคนิคในการก้าวสู่ SMED
 • ขั้นตอนที่ 4-7
 • W/S#3 ค้นหาจุดปรับปรุง และแนวคิดในการปรับปรุง
 • แนวทางการประยุกต์ใช้งาน SMED
 • ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 • เน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
 • สัดส่วน Lecture 40% : Case Study & Practice 60%

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน”

สนใจ “หลักสูตร SMED” “อบรม SMED” “หลักสูตร Single Minute Exchange of Die ” “อบรม Single Minute Exchange of Die” “หลักสูตร Quick Changeovers” “อบรม Quick Changeovers”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้