แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา ปัญหาเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องเผชิญ แต่หลายครั้งหลายหนที่หลายคนจับต้นชนปลายไม่ถูก แก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา หากเรามาจำแนกประเภทของปัญหา โดยใช้ตาราง Matrix ใน 2 มิติ คือ มิติของสาเหตุ แบ่งเป็น “รู้” กับ “ไม่รู้” มิติของมาตรการแก้ไข / มาตรการป้องกัน แบ่งเป็น “รู้” กับ “ไม่รู้” เราก็จะสามารถจำแนกประเภทปัญหาออกได้เป็น 4 ประเภท ตามรูป ปัญหาประเภทที่ 1 “Just Do It” Problem คือ ปัญหาที่รู้ทั้งสาเหตุ และรู้ทั้งมาตรการแก้ไข / มาตรการป้องกัน ปัญหาประเภทนี้ ขาดเพียงการลงมือแก้ไข / ป้องกันอย่างจริงจัง ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำ ก็คือ “ลงมือทำมันซะ (Just Do It)”   ปัญหาประเภทที่ 2 “Maintenance” […]

พลิกมุมมอง Balanced Scorecard สู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน

พลิกมุมมอง Balanced Scorecard สู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน หลาย ๆ ท่านคงคุ้นเคยกับมุมมอง Balanced Scorecard ที่เป็นผลงานของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton เป็นอย่างดี โดยเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่เครื่องมือหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งองค์กรที่มีการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนิยมนำมาใช้ในการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร  ประกอบไปด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Processes) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) โดยมุมมองทั้ง 4 ด้าน สัมพันธ์กันดังนี้ ถ้าคนขององค์กรเก่งคิด เก่งงาน มีการเรียนรู้ การวิจัยและมีความคิดสร้างสรรค์ จะส่งผลให้มีการพัฒนากระบวนการทำงานสร้างผลงานที่เป็นเลิศ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น แต่หากเราเสริม และพลิกมุมมอง Balanced Scorecard โดยใช้แนวคิดวงจรเสริมแรง (Reinforcing […]

มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented)

การมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented) เป็นหลักการทำงานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จ การทำงานที่อยู่บนพื้นฐานเหตุ และผล ซึ่งแตกต่างจากการทำงานโดยที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (Result Oriented) แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจเหตุปัจจัยที่มาที่ไปที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ อันจะส่งผลทำให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ตรงจุด และการตัดสินใจใด ๆ เกิดความผิดพลาดได้ โดยการมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented) พื้นฐานที่สำคัญจะต้องมีกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) ให้รู้ที่มาที่ไปและมองเห็นความเชื่อมโยง (Linkage) ระหว่างวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กับกระบวนการที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เรียกได้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ (Systematic Thinking) ซึ่งเบื้องต้นจะต้องทำความเข้าใจในรูปแบบความคิด (Thought Model) ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ก็คือ Input – Process – Output – Objectives ซึ่งหากพิจารณาจากรูปแบบความคิดนี้โดยปกติคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป […]

Life is Learning 2017

ตั้งใจเลือกรูปนี้มาเป็นรูปแรกในการสรุปเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ในปีนี้ ในปี 2017 ที่ผ่านมา ผมและน้องจ๊ะเอ๋ ทำงานร่วมกันกว่า 100 วัน ผมในฐานะวิทยากร ส่วนน้องจ๊ะเอ๋ ทำหน้าที่ “Visual Facilitator” สรุปประเด็นเนื้อหาขึ้นบน Flipchart ได้อย่างน่ารัก และน่าสนใจในรูปแบบ Doodle Style ซึ่งสามารถติดตามผลงานของน้องจ๊ะเอ๋ ได้ที่ https://www.nairienroo.com/graphic-facilitator/ บทบาทวิทยากร สรุปจำนวนวันที่ไปบรรยายมากกว่า 100 วัน ซึ่งมีหลักสูตรยอดฮิตอยู่ 2 หลักสูตร คือ Lean Management Systems Problem Solving and Decision Making นอกจากนี้แล้วยังมีโอกาสไปบรรยาย Public Training ให้กับกรุงเทพธุรกิจ ในหลักสูตร Lean Management แล้วก็ไปบรรยาย Public Training ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในหลักสูตร Systems Problem Solving and Decision […]

การบริหารงานโดยใช้ข้อเท็จจริง (Management by Fact)

การบริหารงานโดยใช้ข้อเท็จจริง (Management by Fact) เป็นแนวคิดการทำงานที่สำคัญมาก บริษัทญี่ปุ่นมีหลักในการทำงานที่เรียกว่า 3G คือ Genba ลงไปดูที่หน้างานจริง, Genbutsu สัมผัสของจริง และ Genjitsu สำรวจสภาพแวดล้อมสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจต่าง ๆ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และเป็นส่วนสำคัญที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะหากข้อมูลที่เข้ามาไม่ถูกต้องกลายเป็นขยะเสียแล้ว ก็ย่อมส่งผลทำให้การแก้ปัญหา และตัดสินใจต่าง ๆ ผิดพลาดด้วยกลายเป็นขยะเช่นกัน อย่างที่สำนวนฝรั่งเรียกว่า “Garbage in, Garbage out (GIGO)” ตอนสมัยเริ่มทำงานที่เครือซิเมนต์ไทย เมื่อปี 2540 ที่โรงงานเยื่อกระดาษสยาม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผม และเพื่อนร่วมงานที่เข้ามารุ่นเดียวกัน ก็ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ DCS Phase#2 ที่แผนกผลิตน้ำยาเคมีกลับคืน ซึ่งงานแรกที่ผม และเพื่อนได้รับมอบหมาย รุ่นพี่วิศวกรอาวุโสคนหนึ่งในตอนนั้น ก็คือ พี่วิชาญ จิตร์ภักดี บอกกับผม […]

การให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focused)

การให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focused) เป็นแนวคิดการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีลูกค้าที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใน (Internal Customer) หรือลูกค้าภายนอก (External Customer) หัวใจหลักสำคัญต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจกับคำว่า “การให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focused)” ให้ถึงแก่นแท้เสียก่อน โดยต้องเริ่มต้นรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะที่ลูกค้าบ่นเรา ตำหนิเรา Complaint ในเรื่องสินค้า และบริการของเรา แสดงว่าลูกค้ายังคงมีความผูกพัน และยังอยากใช้บริการของเราอยู่ จึงบอกออกมาดัง ๆ เพื่อให้เราปรับปรุงแก้ไข เปรียบเสมือนถ้าเรามีคนที่รักและห่วงใยเรา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือแฟนของเรา เรื่องไหนที่เราทำไม่ดี ทำผิดพลาด เรามักจะได้ยินพ่อแม่ หรือแฟนของเราบ่นอยู่เหมือนกัน เพื่อหวังว่าให้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น พ่อแม่คงจะบ่นไปเรื่อย ๆ เพราะเราเป็นลูกของเขา แต่แฟนของเราคงมีสักวันที่เลิกบ่น คงคิดได้อยู่ไม่กี่อย่างว่า เราทำตัวได้ดีขึ้นแล้ว หรือ… บ่นไปก็เท่านั้น ไปหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้ดีกว่า เช่นกันหากในทางธุรกิจ ลูกค้าเลิกบ่น เลิก Complaint เราแล้ว ก็ต้องพึงระวังอยู่เหมือนกันว่า ลูกค้าของเราตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้สินค้า […]

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง PDCA

แก่นแท้ TQM #1 การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง คือ แนวคิดการทำงานที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ก็คือ แนวคิด PDCA แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้นำมาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “แผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” หากลองถามว่าเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เสียงส่วนใหญ่คงจะต้องตอบว่าเห็นด้วยแน่ ๆ เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าทำโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนที่ไม่เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง   อย่างไรก็ตามการวางแผน ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จ บ่อยครั้งที่มักพบว่าแผนได้รับการจัดทำ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม ส่วนการดำเนินงานก็ทำกันไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นนี้แล้ว ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จนั้นยังอยู่ห่างไกล หัวใจหลักสำคัญที่จะทำงานให้ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ก็คือ การที่สามารถนำวงจร PDCA ไปประยุกต์ใช้ได้จริง […]

วิถีแห่งโตโยต้า (ตอนที่ 1)

“ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่วิถีแห่งโตโยต้า และทำให้โตโยต้าประสพความสำเร็จอย่างโดดเด่นนั้นมิได้เป็นองค์ประกอบเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นการทำให้องค์ประกอบเหล่านั้นทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ลักษณะการทำงานเช่นนี้จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติทุกวัน ๆ จนเป็นแนวปฏิบัติที่กระทำอยู่เป็นนิสัยอย่างสม่ำเสมอ มิใช่การปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเมื่ออยากจะทำเท่านั้น” – Taiichi Ohno หลักการ 14 ข้อตามวิถีแห่งโตโยต้า ตามงานวิจัยของ Dr.Jeffrey K. Liker ในหนังสือ “วิถีแห่งโตโยต้า” สามารถแบ่งออกได้ 4 หมวด Long-Term Philosophy The Right Process will produce the Right Results Add Value to the Organization by developing your People and Partners Continuously Solving Root Problems Drives Organizational Learning   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร […]

ชีวิตนี้…ได้ดีเพราะมีโปร

ชีวิตนี้…ได้ดีเพราะมีโปร คำว่า “โปร” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง “โปรโมชั่น” ตั๋วเครื่องบินใด ๆ นะครับ แต่ผมกำลังหมายถึง Professional มืออาชีพตัวจริง ผมเริ่มต้นอาชีพวิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว มืออาชีพที่ผมได้ไปเรียนรู้ด้วย คือ Pro.Trainer – อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ในการอบรมหลักสูตร Innovative Trainer รุ่นที่ 1 จำนวน 5 วัน ได้เทคนิคในการสอนแบบ Activity Based Learning มามากมาย หลังจากนั้นก็ได้มาติดตามงานเป็นผู้ช่วยวิทยากรให้กับอาจารย์ไชยยศ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การจริงในการเป็นวิทยากร ซึ่งได้บทเรียนต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องความเป๊ะของอาจารย์ ผ่านไป 2 ปี ผมต้องการค้นหารูปแบบการสอนที่เป็นแบบของตนเอง เมื่อไปได้เจอ Professional อีกท่าน คือ Pro. Training & Group Coaching – […]

IS AND IS NOT กับเหตุการณ์ขโมยภาพ

ความตั้งใจเดิมในวันนี้นั้น อยากที่เขียนวิเคราะห์เชื่อมโยงการวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นข่าวที่โด่งดังเรื่องหนึ่ง คือ ข่าวของรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขโมยภาพจากโรงแรมแห่งหนึ่ง ล่าสุดก่อนผมลงมือเขียนบทความนี้ท่านรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ก็ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยอมรับผิดด้วยการลาออกจากตำแหน่ง แต่ในประเด็นที่ผมจะนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวนี้ เพื่อใช้เป็น Case Study เชื่อมโยงกับหลักการวิเคราะห์ปัญหา IS / IS NOT อันโด่งดังของสองคู่หู Kepner-Tregoe เมื่อเกิดข่าวนี้ขึ้นปรากฎว่า ทางการไทยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อให้รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพ้นจากการลงโทษตามกฎหมายของรัฐบาลญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีเนติบริกรที่เป็นกุนซือของรัฐบาลนี้ออกมาปกป้องการกระทำผิดในครั้งนี้ ทำให้ผมลองไปค้นหาดูว่าเคยมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า ก็ไปพบข่าวชิ้นหนึ่งของสำนักข่าว Manager Online เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (http://manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx?NewsID=9580000068076) ในเนื้อข่าวระบุว่า “สถานทูตไทยในกรุงโตเกียวเผยเรื่องจริงสาวไทยขโมยของในสวนสนุก แต่โดนจับได้ เจ้าตัวเผยนึกว่าแค่โดนปรับ แต่กลับโดนดำเนินคดีแบบจัดเต็ม คุมขังยาว 2 เดือนยังไม่ได้กลับประเทศไทย เผยเป็นอุทาหรณ์เตือนคนไทยมือไวที่คิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่น” “ทั้งนี้ สถานทูตฯไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงระบบยุติธรรมหรือกฎหมายของญี่ปุ่นได้ กล่าวคือ คนไทยทุกคนเมื่อเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หากกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น” สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวระบุ ก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างตรงไหนที่ทำให้ เหตุการณ์หนึ่งถูกรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการตามกฎหมาย ขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งกลับไม่ถูกการดำเนินการใด ๆ ? มีหลักคิดในการตั้งคำถามที่ใช้ในการค้นหาความแตกต่าง […]