อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

วิทยากร และโค้ช

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

หลักสูตร การสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้นำ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)