fbpx

อาจารย์อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ 

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการกลุยทธ์และการบริหารโครงการ

ติดต่อ 086-7771833, Line: @Lert

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

บริหารจัดการองค์กร

 • Project Management การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
 • การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Business Continuity Management)
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) และ Balanced Scorecard
 • การวางแผนและบริหารโครงการ (Project planning and management)
 • การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management and planning)

การพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

 • การ Coaching สำหรับนักบริหาร (Coaching for executives)
 • การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching skills for leaders)
 • การตัดสินใจแบบนักบริหาร (Executive decision-making)

การพัฒนาศักยภาพการคิด

 • การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking)
 • คิดอย่างมีตรรกะด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
 • นวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Innovation and Creative Thinking)

การศึกษา

 • ปริญญาเอกด้านนโยบายและการวางแผน จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ประกาศนียบัตรด้านการวิจัยนโยบายจาก University of London
 • ประกาศนียบัตรด้านการนโยบายสาธารณะและการพัฒนาจาก University of Birmingham
 • ประกาศนียบัตรด้านการกระจายอำนาจและการคลังจาก World Bank

ประสบการณ์ทำงาน

 • เคยบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญ่งบประมาณมากกว่า 500 ล้านบาท ให้กับองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ, USAID
 • เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสังคม, ส่วนงานการพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
 • เจ้าหน้าที่ด้านกิจการเศรษฐกิจ, ส่วนงานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ UNESCAP
 • เจ้าหน้าที่วิจัย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 • อาจารย์ด้านนโยบาย การวางแผน และการบริหารโครงการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก วิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
 • อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol) ประเทศอังกฤษ
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกด้านภาวะผู้นำ (leadership) มหาวิทยาลัรังสิต
 • งานด้านการโค้ช (coaching) ให้กับผู้บริหารจากบริษัท Volvo / Bayer / Eastman Chemical / Generali Life Assurance / Microchip / ไทยคม / Thai Beverage Can / Yum Restaurant International
 • ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหาร การวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารโครงการ ให้กับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย / องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) / โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) / Rockefeller Foundation / สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / การไฟฟ้านครหลวง / ห้าง Big-C / LPN Development PCL / โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานคร / สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

 • Associate Certified Coach by International Coach Federation (ICF)
 • Certified Coaching and Mentoring Professional จาก International Training and Development (ITD) World in collaboration with Thomas G. Crane, William J. Rothwell and Jack Canfield [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
 • Certificate in Performance Coaching จาก International Training and Development (ITD) World in collaboration with Thomas G. Crane [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
 • Certificate in Advanced Coaching and Mentoring จาก International Training and Development (ITD) World in collaboration with William J. Rothwell and Jack Canfield [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
 • ประกาศนียบัตร Professional Coach Certification Program จาก Thailand Coaching Institute and Towards Mastery, Australia [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
 • Certificate Appreciative Inquiry Coaching, Thailand Coaching Institute [12 CCE approved by ICF]
 • ประกาศนียบัตร ISO 31000 Application of Risk Management Systems จาก British Standards Institution

รายชื่อองค์กรบางส่วนที่เคยใช้บริการฝึกอบรม