Visual Facilitator

“เพราะเราเชื่อว่า การสื่อสารด้วยภาพ จะช่วยทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

“จ๊ะเอ๋ – วริษฐา ขอประเสริฐ”