fbpx

สื่อสารอย่างเข้าใจ ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง

ชื่อหลักสูตร : “สื่อสารอย่างเข้าใจ ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง”

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร จำนวนไม่เกิน 25 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเร่งรีบ การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพย่อมสร้างความเข้าใจให้กับทีมงาน คู่ค้า ตลอดจนลูกค้า ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ กลายเป็นความร่วมมือในการทำงานให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จ

ดังนั้นทักษะการสื่อสาร บริหารความขัดแย้งจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การทำงานระหว่างแผนก รวมถึงการทำงานโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจในมุมมอง และบทบาทที่แตกต่างกัน สามารถแสวงหาจุดร่วมและประสานจุดต่างเพื่อสร้างผลลัพธ์การทำงานที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจมุมมองและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้งานล่าช้า และอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลเสียในระยะยาว วิทยากรในหลักสูตรนี้มีประสบการณ์การทำงานโครงการซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือการทำงานระหว่างแผนกทำให้เข้าใจปัญหาดังกล่าวดี สามารถยกตัวอย่างและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริง เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารบริหารความขัดแย้งได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานระหว่างแผนกร่วมกัน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เข้าใจถึงหลักการและผลกระทบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร
 2. เข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทีมงาน
 3. สามารถนำขั้นตอนและเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความขัดแย้งขัดแย้งที่เกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. หลักการและผลกระทบจากความขัดแย้ง
 2. จุดมุ่งหมายของการบริหารความขัดแย้ง
 3. แนวคิดสำคัญที่ส่งเสริมการบริหารความขัดแย้งในการทำงาน
 4. ขั้นตอนการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Steps) และการบริหารความขัดแย้งรูปแบบต่างๆ (Conflict Management Style)
 5. เทคนิคช่วยบริหารความขัดแย้ง

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 1. บรรยาย
 2. Workshop – ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ
 3. ระดมสมอง และ ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อการเรียนรู้

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)

วิทยากร : “อาจารย์อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล”

สนใจ “หลักสูตร แก้ไขความขัดแย้ง” “อบรม แก้ไขความขัดแย้ง” “หลักสูตร Conflict Management” “อบรม Conflict Management”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้