fbpx

7 Wastes – เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

ชื่อหลักสูตร : “เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes)”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

ทักษะพื้นฐานการปรับปรุงงานที่สำคัญ คือ การลงไปค้นหาความสูญเสียที่หน้างานจริงด้วยหลักการ 5G  คือ 3G (Genba – สถานที่จริง, Genbutsu – ของจริง, Genjitsu – สภาพแวดล้อมจริง) + 2G (Genri – หลักการทางทฤษฎี, Gensoku – ระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ) ซึ่งจะทำให้ค้นพบว่าในกระบวนการทำงานที่ทำอยู่มีความสูญเสีย (Waste) หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า “Muda” เกิดขึ้นมากมาย

ความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) ได้แก่

(1) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

(2) ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory)

(3) ความสูญเสียจากการขนส่ง / ขนย้าย (Transportation)

(4) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)

(5) ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting)

(6) ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect)

(7) ความสูญเสียจากการทำงานที่เกินความจำเป็น ไม่มีประสิทธิภาพ (Overprocessing)

ความสูญเสียทั้ง 7 ประการ คือ ต้นทุนที่แฝงเร้นอยู่ในทุกกระบวนการที่ต้องพยายามหาวิธีการในการปรับปรุงงานเพื่อขจัดความสูญเสียทั้ง 7 ประการให้หมดไป โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อสืบค้นไปให้ถึงต้นตอของความสูญเสียด้วยเทคนิค Why-Why

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการค้นหาความสูญเสีย 7 ประการ ตามหลัก 5 G (Genba – สถานที่จริง Genbutsu – สภาพของจริง Genjitsu – สภาวะจริง Genri – หลักการทางทฤษฎี Gensoku – ระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ)
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสียทั้ง 7 ประการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อสืบค้นไปให้ถึงต้นตอของความสูญเสียด้วยเทคนิค Why-Why

เนื้อหาหลักสูตร :

  1. ปัจจัยสำคัญในการค้นหาความสูญเสียในกระบวนการทำงาน

Genba – สถานที่จริง

Genbutsu – สภาพของจริง

Genjitsu – สภาวะจริง

Genri – หลักการทางทฤษฎี

Gensoku – ระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ

  1. ความสูญเสีย 7 ประการ ในกระบวนการทำงาน

(1) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

(2) ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory)

(3) ความสูญเสียจากการขนส่ง / ขนย้าย (Transportation)

(4) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)

(5) ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting)

(6) ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect)

(7) ความสูญเสียจากการทำงานที่เกินความจำเป็น ไม่มีประสิทธิภาพ (Overprocessing)

  1. เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อสืบค้นไปให้ถึงต้นตอของความสูญเสียด้วยเทคนิค Why-Why

วิธีการฝึกอบรม :

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง

  1. Activity Based Learning ในการนำกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
  2. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (09:00-16:00)

วิทยากร : “อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

สนใจ “หลักสูตร 7 Wastes” “อบรม 7 Wastes” “หลักสูตร ความสูญเสีย 7 ประการ” “อบรม ความสูญเสีย 7 ประการ”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้