fbpx

ทักษะหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

ชื่อหลักสูตร : “ทักษะหัวหน้างาน” “Smart Supervisory Skills”

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 25 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลที่จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการสร้างบรรยากาศในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร แต่ปัญหาที่สำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบันก็คือ การปฏิบัติตนของผู้บริหารที่ไม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานให้เกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังจะต้องทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความไว้วางใจและจูงใจให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านการบังคับบัญชาแก่หัวหน้างาน ให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทาย มีพลังอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถกระตุ้นจูงใจและสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเททำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างาน
 2. พัฒนาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่
 3. เสริมสร้างทักษะด้านการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
 4. เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. กิจกรรม “เรียนรู้ก่อนเรียนรู้” เพื่อสร้างความคุ้นเคย สร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าอบรม
 2. ทัศนคติสำหรับหัวหน้างานที่ดี
 3. เทคนิคการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. ศิลปะการบังคับบัญชา และภาวะผู้นำ
 5. การสอนงาน การติดตามงาน และการให้ Feedback

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 1. Workshop, Role Play and Game 60%
 2. บรรยาย 40%

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : “อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์”

สนใจ “หลักสูตร หัวหน้างาน” “อบรม หัวหน้างาน” “หลักสูตร Supervisor” “อบรม Supervisor”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลมารค  (คุณมิลค์)098-763-3150

คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้