อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

วิทยากร

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

รายชื่อองค์กรบางส่วนที่เคยใช้บริการฝึกอบรม