fbpx

"คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา" บทที่ 4

sys_keyvizual_03

การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

เมื่อย้อนกลับไปดูที่บทที่ 1 ในเรื่องปัญหาในรูปแบบกรณีที่ 2 ซึ่งเป็นกรณีที่ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” มากกว่า “ค่ามาตรฐาน (Standard)” ดังแสดงในรูปที่ 4.1

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b4-1

รูปที่ 4.1

ปัญหาในรูปแบบกรณีที่ 2 นี้เป็นปัญหาประเภท “ปัญหาพื้น ๆ (Standard Problem)” ที่เราสามารถที่จะใช้วิธีการเดิมในอดีตที่เคยทำสำเร็จตาม “ค่ามาตรฐาน (Standard)” มาปรับใช้ได้

โดยเราจำเป็นที่จะต้องคิดวิเคราะห์สาเหตุหาวิธีการปรับปรุง เพื่อให้ไปสู่ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

จากบทที่ 2 ถ้าเราเชื่อมโยงแผนภาพความคิดเชิงระบบในแบบวงจรสมดุล (Balancing Loop) เข้ากับปัญหาในรูปแบบกรณีที่ 2 ก็จะได้วงจรสมดุลที่ระบบพยายามปรับตัวเองเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 4.2

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b4-2

รูปที่ 4.2 Balancing Loop with Systems Analysis

ดังนั้นหลักสำคัญที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการ (Target) ในวงจรนี้ เราจะต้องทำการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) โดยเริ่มต้นจะต้องเข้าใจลักษณะอาการของปัญหาก่อนว่าเป็นอย่างไร ? เพื่อที่จะได้เลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสม

ประเภทของปัญหา หากเราจำแนกตามลักษณะอาการของปัญหา จะพบได้อยู่ 2 ลักษณะ

1.ปัญหาที่มีลักษณะอาการแบบเรื้อรัง (Chronic Problem)

ปัญหาแบบ Chronic Problem จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา โดยที่ต้องเก็บข้อมูลในรายละเอียดของกระบวนการมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุต่าง ๆ โดยกระบวนการวิเคราะห์ที่นิยมใช้ ได้แก่

  • Lean Six Sigma (D-M-A-I-C)
  • 7 Steps of QC Story and 7 QC Tools
  • 8 Disciplines of Problem Solving

2.ปัญหาที่มีลักษณะอาการแบบครั้งคราว (Sporadic Problem)

ปัญหาแบบ Sporadic Problem มีลักษณะปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่เรียกว่า Special Causes ซึ่งปรากฎขึ้นมาเฉพาะเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) ด้วยวิธีการตั้งคำถามทำไม-ทำไม (Why-Why)

            การใช้กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็จะทำให้ได้มาตรการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) เพื่อทำการปิด Gap แก้ปัญหาให้หมดไป โดยเราจะเจาะลึกในแต่ละเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในบทต่อ ๆ ไป

แบบฝึกหัดท้ายบท

จงระบุปัญหาในงานที่เจออยู่ในปัจจุบัน แล้วจำแนกว่าเป็นปัญหาในลักษณะใด ควรจะเลือกใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์ปัญหา

ดูรายละเอียดหลักสูตร “Systems Problem Solving and Decision Making”

สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant
คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150
คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466

contact@nairienroo.com

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts