7 Wastes – เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

ชื่อหลักสูตร : “เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี

MUDA MURI MURA เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย MUDA ความสูญเปล่า 7 ประการ MURI ความยากลำบากความไม่เป็นธรรมชาติ และ MURA ความไม่สม่ำเสมอในการทำงาน ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการที่ต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดความสูญเปล่าได้ทั้งสิ้น

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุ เรียนรู้แนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ อย่างหลักการ 3MU เพื่อให้พนักงานในระดับปฏิบัติการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

 1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีรูปแบบ
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 5. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
 6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร :

 1. หลักการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน
 2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร
 3. “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใดความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน”
 4. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”
 5. ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “3MU’
 6. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าเปล่าและต้นทุน
 7. ความเป็นมาและความหมายของ 7 Waste
 8. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ไคเซ็น ,Visual control และ Poka Yoke เพื่อลดความสูญเสีย
 9. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน
 10. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

บรรยาย 50 % Workshop   40% และกรณีศึกษา 10 %

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : “อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์”

สนใจ “หลักสูตร 7 Wastes” “อบรม 7 Wastes” “หลักสูตร ความสูญเสีย 7 ประการ” “อบรม ความสูญเสีย 7 ประการ”

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภาวดี (จี) 086-7771833, คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้