Analytical and Systematic Thinking

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร : Analytical and Systematic Thinking

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักการและเหตุผล :

การพัฒนาทักษะการคิดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิดเพื่อแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ที่เน้นในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และการพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) ที่เน้นในการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

การฝึกฝนทักษะความคิดอย่างเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)อย่างสม่ำเสมอจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการมองเห็นประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงานจริง โดยสามารถประยุกต์ใช้กรอบความคิด (Framework) ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”

2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม

2.2 แยกแยะ-จับประเด็น

2.3 เชื่อมโยง

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ เทคนิคด้านทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) ไปประยุกต์ในการทำงานจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ

เนื้อหาหลักสูตร :

  1. พื้นฐานด้านกระบวนการคิดแบบ Analytical and Systematic Thinking
  2. ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)
  3. กรอบความคิด (Framework) ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นตรรกะ และเป็นระบบ
  4. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) ในขั้นตอนต่าง ๆ

4.1 การระบุประเด็นปัญหา

4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

4.3 การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง

  1. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
  2. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

สนใจฝึกอบรม สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภาวดี (จี) 086-7771833, คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-7113466

E-mail : contact@nairienroo.com

Line ID : @lert

โดยสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้