fbpx

CSR ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขององค์กร แต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในองค์กรที่ต้องร่วมมือกัน HR ก็นับเป็นฝ่ายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR ในองค์กร ตั้งแต่การจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน CSR และ Sustainable Development เพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบของสังคมขององค์กร นอกจากนี้แล้ว HR ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน ที่จัดเป็น Stakeholder รายหนึ่งที่สำคัญนั้น จะสามารถทำ CSR กับคนภายในองค์กรอย่างไรให้อยู่ดีมีสุข ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน เข้ามาทำงาน จนสุดท้ายลาออกไป

Read More

HR นับว่าเป็นฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร กลยุทธ์ด้าน CSR นับเป็นกลยุทธ์อีกด้านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน HR ถือเป็นกลไกที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายองค์กรไปสู่พนักงานในมิติด้านต่าง ๆ Employee rights Employee reward Employee wellbeing Employee recruitment Employee development Employee communications Employee involvement ซึ่งจะทำให้เกิด

Read More

วันนี้ได้มีโอกาสทำงานในบทบาทที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่ทำงานภาคสังคมแห่งหนึ่ง ที่มีความรู้ และประสบการณ์มากมายในการทำงานกับคนชายขอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว แรงงานสตรี และเด็ก ผู้พิการ คนไร้บ้าน ฯลฯ โดยที่ผ่านมามีทั้งการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน การจัดทำชุดความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา ประเด็นที่ปรึกษาหารือกันวันนี้ ก็คือ จะทำอย่างไรให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนชายขอบต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการใส่ใจและดูแล เพราะที่ผ่านมาการทำงานผ่านกลไกของภาครัฐยังขับเคลื่อนไปไม่ได้เท่าไหร่นัก เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำประเด็นปัญหาเหล่านี้ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคธุรกิจ ?

Read More

GRI ย่อมาจากคำว่า Global Reporting Initiative เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจภาครัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจสามารถทำความเข้าใจและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจ รวมถึงสื่อสารผลกระทบของภาคธุรกิจต่อประเด็นความยั่งยืน และวิธีการจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และคอร์รัปชัน โดย GRI เป็นองค์กรที่กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนประจำปีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกธุรกิจ “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning

Read More

หากพูดถึงการทำ CSR ในภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นกันไปทำในเรื่อง CSR After Process เช่น ทำบุญ ให้ทุน ปลูกป่า ทอดกฐิน แจกผ้าห่ม ฯลฯ มีธุรกิจน้อยรายที่เริ่มหันมาให้ความใส่ใจเรื่อง CSR ในเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบ “เชิงรุก” โดยองค์กรจะยกระดับจากการเป็นเพียงบริษัทที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ

Read More

Sustainable Development Goals คือ “เป่าหมายโลก” ที่องค์การสหประชาชาติให้ทุกประเทศรับไปเป็นกรอบในการพัฒนา ซึ่งเป้าหมายทั้ง 17 ข้อ จะถูกใช้เป็น “จริยธรรมสากล” กำกับทิศทางการพัฒนาโลก ระหว่างปี 2558 ถึง 2573 แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นรัฐบาล แต่จริง ๆ แล้วภาคธุรกิจมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้เป้าหมายต่าง ๆ บรรลุผล เป้าหมายทั้ง 17 ข้อ

Read More

LEED ย่อมาจากคำว่า Leadership in Energy and Environmental Design เป็นมาตรฐานอเมริกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการรับรองอาคารเขียว โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ความยั่งยืนของสถานที่ตั้ง (Sustainable Site) ประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Efficiency) การใช้พลังงาน และผลต่อชั้นบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) การเลือกใช้วัสดุ

Read More

รู้หรือไม่ว่าเรามีส่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเท่าใด ? กิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า การกินกอาหาร การเดินทาง มีส่วนที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากน้อยเพียงใด ? วันนี้เรามี App ง่าย ๆ ที่จะมาแนะนำชื่อ “Thai Carbon Footprint Calculator” สามารถเข้าไปโหลดใช้ได้ใน App Store เมื่อเราเข้าไปกรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้วว่าเรามีกิจกรรมในแต่ละวันอย่างไรบ้าง App ก็จะทำการคำนวณว่าในหนึ่งปี เรามีส่วนในการปล่อย

Read More

“เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?” บ้าน ที่ดิน ทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ คือ สิ่งที่คนทั่ว ๆ ไปสะสมเป็นมรดกให้ลูกหลาน แต่มันเป็นแค่เพียงปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น ส่วนในมิติอื่น ๆ ได้แก่ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม เป็นคำถามที่ชวนให้ครุ่นคิดว่า “เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?” ในบทความ “ปี 2050 ฤาจะเป็น อวสานวันสิ้นโลก ?” ได้แสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจว่า

Read More

ชีวลอกเลียน (Biomimicry) คือ การทำตามวิถีของธรรมชาติ ที่เราเรียนรู้พื้นฐานจากธรรมชาติ และนำมาต่อยอดในการเปลี่ยนวิถีที่เราดำเนินธุรกิจ ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการสำคัญ คือ การมองธรรมชาติเป็นต้นแบบ ดังเช่นการออกแบบชุดว่ายน้ำ Speedo รุ่น LZR Racer ที่ Michael Phelps ใส่แข่งขันตอนว่ายน้ำในกีฬาโอลิมปิกจนได้ 8 เหรียญทอง ก็มาจากแรงบันดาลใจในการศึกษาในเรื่องผิวหนังของฉลาม รถ

Read More