lean management im

เคลียร์จุดอ่อน ก่อนสร้างจุดแข็ง (หลักสูตร ฝึก อบรม Lean Management)

ด้วยสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้การอยู่รอดของแต่ละองค์กรนั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกัน หากองค์กรนั้นกลับมีจุดอ่อนมากมาย เราจะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง หลักสูตร ฝึก อบรม Lean […]

อ่านต่อ