บทบาท HR ต่อการพัฒนากลยุทธ์ CSR

CSR ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขององค์กร แต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในองค์กรที่ต้องร่วมมือกัน HR ก็นับเป็นฝ่ายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR ในองค์กร ตั้งแต่การจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน CSR และ Sustainable Development เพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบของสังคมขององค์กร นอกจากนี้แล้ว HR ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน ที่จัดเป็น Stakeholder รายหนึ่งที่สำคัญนั้น จะสามารถทำ CSR กับคนภายในองค์กรอย่างไรให้อยู่ดีมีสุข ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน เข้ามาทำงาน จนสุดท้ายลาออกไป สิ่งที่ HR สามารถทำได้แบ่งออกได้หลัก ๆ 4 ด้าน ด้านการศึกษา – ในการให้ทุนการศึกษา การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ กับพนักงาน ด้านสุขภาพ – จัดให้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เช่น มี Sport Club หรือสิทธิสมาชิก Fitness ด้านครอบครัว – จัดให้มีการใช้ชีวิต Work-Life Balance มีสถานที่เฉพาะสำหรับแม่ และเด็ก รวมไปถึงผู้สูงวัย […]

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR ด้วยงาน HR

HR นับว่าเป็นฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร กลยุทธ์ด้าน CSR นับเป็นกลยุทธ์อีกด้านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน HR ถือเป็นกลไกที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายองค์กรไปสู่พนักงานในมิติด้านต่าง ๆ Employee rights Employee reward Employee wellbeing Employee recruitment Employee development Employee communications Employee involvement ซึ่งจะทำให้เกิด Engagement ร่วมกัน ในมุมมองที่พิจารณาว่าพนักงานก็ถือเป็น Stakeholder หนึ่งในการทำกลยุทธ์ CSR นั้น HR จะมีส่วนอย่างมากในการผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านชีวิตการงาน และครอบครัว ด้านความมั่นคงทางการเงิน   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ […]

GRI คือ อะไร ?

GRI ย่อมาจากคำว่า Global Reporting Initiative เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจภาครัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจสามารถทำความเข้าใจและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจ รวมถึงสื่อสารผลกระทบของภาคธุรกิจต่อประเด็นความยั่งยืน และวิธีการจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และคอร์รัปชัน โดย GRI เป็นองค์กรที่กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนประจำปีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกธุรกิจ   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : @lert www.nairienroo.com

Creating CSR Strategies for Sustainable Development

หากพูดถึงการทำ CSR ในภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นกันไปทำในเรื่อง CSR After Process เช่น ทำบุญ ให้ทุน ปลูกป่า ทอดกฐิน แจกผ้าห่ม ฯลฯ มีธุรกิจน้อยรายที่เริ่มหันมาให้ความใส่ใจเรื่อง CSR ในเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบ “เชิงรุก” โดยองค์กรจะยกระดับจากการเป็นเพียงบริษัทที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ ไปสู่การเป็นองค์กรที่ริเริ่ม หยิบยกประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์หลักขององค์กร เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทิศทางที่สอดคล้องกับประโยชน์ทางธุรกิจอย่างลงตัว สนใจหลักสูตร “Creating CSR Strategies for Sustainable Development” ที่จะจัดให้มีการอบรมขึ้น วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00-16:00 สถานที่ : ร้าน House of Commons […]

เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?

“เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?” บ้าน ที่ดิน ทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ คือ สิ่งที่คนทั่ว ๆ ไปสะสมเป็นมรดกให้ลูกหลาน แต่มันเป็นแค่เพียงปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น ส่วนในมิติอื่น ๆ ได้แก่ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม เป็นคำถามที่ชวนให้ครุ่นคิดว่า “เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?” ในบทความ “ปี 2050 ฤาจะเป็น อวสานวันสิ้นโลก ?” ได้แสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจว่า “ภาวะโลกร้อนกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ” หากยังไม่มีการร่วมลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วน ข่าวภาวะความขัดแย้งทางการเมือง และการก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนควรหันมาสนใจในการพัฒนาทุนทางสังคม และทุนทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID […]

Mercedes-Benz Bionic Car นวัตกรรมแนวชีวลอกเลียน

ชีวลอกเลียน (Biomimicry) คือ การทำตามวิถีของธรรมชาติ ที่เราเรียนรู้พื้นฐานจากธรรมชาติ และนำมาต่อยอดในการเปลี่ยนวิถีที่เราดำเนินธุรกิจ ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการสำคัญ คือ การมองธรรมชาติเป็นต้นแบบ ดังเช่นการออกแบบชุดว่ายน้ำ Speedo รุ่น LZR Racer ที่ Michael Phelps ใส่แข่งขันตอนว่ายน้ำในกีฬาโอลิมปิกจนได้ 8 เหรียญทอง ก็มาจากแรงบันดาลใจในการศึกษาในเรื่องผิวหนังของฉลาม รถ Mercedes-Benz ที่รูปร่างหน้าตาประหลาดนี้ ก็ได้จากความบังเอิญที่ทีมนักออกแบบของบริษัทไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อกะว่าจะหาแรงบันดาลใจจากฉลามร่างเพรียว พลันสายตาก็ไปเหลือบเห็นปลาปักเป้ากล่องที่ดูรูปร่างภายนอกออกจะดูงุ่มง่าม แต่การเคลื่อนไหวว่ายน้ำไปมานั้นดูแทบจะไม่ได้ออกแรงใด ๆ เลย ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทีมนักออกแบบของบริษัทนำมาออกแบบจำลอง และทำการทดสอบในอุโมงค์ลม จนสุดท้ายได้ออกมาเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz Bionic ที่วิ่งได้ถึง 29.63 กิโลเมตรต่อลิตร ชีวลอกเลียน (Biomimicry) คือ หนึ่งแนวทางในการนำองค์กรของคุณเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development)   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and […]

จริงหรือที่ธุรกิจต้องทำกำไรสูงสุด ?

นับวันประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปริมาณการบริโภคก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งผลของการผลิต และบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เอง ก็ทำให้มีการปลดปล่อย CO2 ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีค่าเกินกว่า 400 ppm เข้าไปแล้ว ว่ากันว่าถึงระดับ 500 ppm เมื่อไหร่ภาวะโลกร้อนจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ภาคส่วนธุรกิจ และอุตสาหกรรมนับเป็นภาคส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ NGO และมีความพร้อมมากที่สุดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ ถามว่ามีแนวทางไหนที่จะนำพาธุรกิจไปสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน ? ก็คงต้องถามกลับไปว่าแล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะนำพาธุรกิจของคุณสู่การเป็น “ธุรกิจที่ยั่งยืน” ? Triple Bottom Line (ไตรกำไรสุทธิ) คือ หนึ่งแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงทั้งด้านเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ สิ่งที่คนทั่วไปมักจะคำนึงถึงก็คือ “กำไรของธุรกิจ” เป็นสำคัญ แต่หากถามย้อนกลับไปจริง ๆ แล้ว เป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณ คือ อะไรกันแน่ ? หลายคนอาจจะตอบว่า คือ การทำกำไรสูงสุด “Maximize Profit” […]

ปี 2050 ฤาจะเป็น อวสานวันสิ้นโลก ?

สถานการณ์โลกร้อนเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ จากข้อมูลล่าสุดขององค์กร NASA  ที่ได้ตรวจวัดระดับก๊าซ CO2 ในชั้นบรรยากาศ พบว่ามีระดับเพิ่มขึ้นสูงอย่างพรวดพราดตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา หากลองย้อนกลับไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปี 2007 พบว่าระดับ  CO2 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 4 ppm ซึ่งในปัจจุบันมีค่าสูงเกิน 400 ppm เข้าไปแล้ว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าหากระดับ CO2 ถึงระดับ 500 ppm ภาวะโลกร้อนจะอยู่ในขั้นวิกฤติ ซึ่งหากอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับ CO2 ยังคงอยู่ในระดับนี้อย่างต่อเนื่อง คงไม่เกินปี 2050 ที่จะเข้าสู่ “อวสานวันสิ้นโลก” ยังคงไม่สายเกินไปที่จะช่วยกันรักษาโลกใบนี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวทางในการใช้ชีวิต และการดำเนินธุรกิจของเราด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) เราจะร่วมกันสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างไร ? เป็นคำถามที่ชวนคิดที่จะเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – […]

"LOHAS" แรงกดดันสู่ "Green Business"

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ ปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเฝ้าจับตาการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภค ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งประมาณการณ์กันว่าประมาณ 20% ของจำนวนผู้บริโภคทั้งหมดในอเมริกา เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นลักษณะ “ผู้บริโภคที่มีจิตสำนึก (Conscious Consumer)” ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และความยุติธรรมทางสังคม โดยมีการให้คำนิยามว่าเป็น “วิถีชีวิตที่รักสุขภาพและความยั่งยืน (Lifestyles of Health and Sustainability – LOHAS)” ตลาด LOHAS เริ่มขยายตัว และเติบโตอย่างมาก ในประเทศญี่ปุ่นประมาณการณ์กันว่ามีสัดส่วนสูงถึง 29% โดยสามารถจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ได้ดังนี้ สุขภาพส่วนบุคคล เช่น อาหารธรรมชาติ อาหารออร์แกนิค การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น อาคารเขียว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตธรรมชาติ เช่น วัสดุที่ใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เสื้อผ้า เป็นต้น พาหนะทางเลือก เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า […]

จาก "จำเลยของสังคม" สู่ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม"

แม้ว่านักวิชาการ, NGOs หรือภาคส่วนไหน ๆ จะเรียกร้องหา “ธุรกิจที่ยั่งยืน” ที่อยากเห็นการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่มุ่งแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว… การเรียกร้องนั้นก็คงเป็นเพียงภาพฝันอันเลือนลางที่ยากจะเกิดขึ้นจริง… แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อ เจ้าของกิจการ / ผู้นำองค์กร กล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง เมื่อนั้นองค์กรของท่านก็จะเปลี่ยนสถานะจาก “จำเลยของสังคม” มาเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม”   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : @lert www.nairienroo.com